Po otrzymaniu dotacji należy skorygować koszty

Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego, które zostały sfinansowane otrzymaną dotacją, nie mogą być kosztem podatkowym. Zatem po jej otrzymaniu, podatnik jest zobowiązany...

30.04.2012

ETS o nieuczciwych klauzulach umownych

Państwo członkowskie może postanowić, że nieuczciwe postanowienie umowne, którego nieważność stwierdzono w wyniku powództwa wytoczonego w interesie publicznym przeciwko przedsiębiorcy przez organ...

29.04.2012

Zwrot kosztów delegacji nie jest usługą

Zwrot kosztów delegacji pracownika nie jest usługą tylko jednostronnym ekwiwalentem pieniężnym i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

27.04.2012