Warunki formalne nie decydują o zwolnieniu podatkowym

Pozbawienie podatnika prawa do stosowania stawki 0 proc., skoro zwrócił podróżnemu podatek, ale nie dopełnił warunków formalno administracyjnych, powoduje obciążenie podatnika podwójną kwotą podatku....

28.09.2012

O zapłacie VAT decyduje ryzyko strat

Wobec zaewidencjonowania i rozliczenia przez podatnika, podatku od towarów i usług w kwocie niższej niż wykazana w fakturach przekazanych kontrahentom, różnica pomiędzy tymi dwiema wielkościami...

26.09.2012

Najwyższa stawka może też objąć część budynku

Związanie tylko części budynku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie wywołuje obowiązku opodatkowania najwyższą stawką podatkową całości tego budynku. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 14...

25.09.2012

Nie można zmieniać wymagań w trakcie oceny ofert

Dopasowywanie wymagań zamawiającego w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert prowadzi do rażącego naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w szczególności...

25.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski