Opłaty za prom nie podlegają ustawie o VAT

Opłaty za korzystanie z przeprawy promowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej, pobierane przez zarząd powiatu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

12.10.2012

Strasburg: poddaństwo w XXI w. jeszcze istnieje

Francja nie wprowadziła regulacji administracyjnych i prawnych, które pozwoliłyby na skuteczne zwalczanie poddaństwa i pracy przymusowej. W poddaństwie znalazły się dzieci w domu swych opiekunów...

11.10.2012

Nagrody w „quizach wiedzowych” są opodatkowane

Uzyskamy przychód w związku z otrzymaniem nagród rzeczowych w ramach akcji promocyjnych w postaci tzw. quizów wiedzowych nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w...

11.10.2012

Umowa najmu nie ma waloru dokumentu urzędowego

Samorząd terytorialny

Zarówno informacja zarządcy nieruchomości, jak i umowa najmu nie powinny zostać przez organy administracji bezkrytycznie uznane za wyłączne i wystarczające środki dowodowe służące ustaleniu...

11.10.2012

Hipoteka zmniejsza podatek od darowizny

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli nieruchomości podaruje swój udział drugiemu współwłaścicielowi, w zamian za zwolnienie z obowiązku spłaty zaciągniętego solidarnie kredytu, to wartość hipoteki...

11.10.2012

Sąd Najwyższy usunął dwoje sędziów z zawodu

Sąd Najwyższy usunął dwoje sędziów z zawoduSąd Najwyższy złozył z urzędu dwoje sędziów : Annę S. z Sądu Rejonowego z Białej Podlaskiej i Macieja Ł. z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Dwie sprawy...

10.10.2012

Sąd polubowny zapłaci VAT

Budownictwo

Działalność sądu polubownego powołanego przez organizację samorządu zawodowego architektów podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

10.10.2012

Strasburg: homoseksualność to nie powód do izolacji

Umieszczenie w izolatce więźnia, który poskarżył się na nękanie przez innych osadzonych z powodu jego orientacji seksualnej, stanowiło akt dyskryminacji oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania...

10.10.2012

Dla zwolnienia z podatku ważne jest źródło przychodu

Aby cała kwota przychodu uzyskana z tytułu sprzedaży lokalu mogła korzystać z ulgi podatkowej, podatnik powinien przychody te w okresie dwóch lat w całości przeznaczyć na nabycie budynku mieszkalnego...

10.10.2012