Osiągnięcie powyższego celu zostało zatem zdefiniowane nie przez pryzmat dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, lecz przez wskazanie, że chodzi o wybór oferty wykonawcy, z którym ostatecznie zostanie zawarta umowa.

Co do zasady, powyższy cel jest osiągany w drodze wyboru najkorzystniejszej spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu, o czym zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. W razie uchylania się przez tak wyłonionego wykonawcę od zawarcia umowy lub niewniesienia przez niego zabezpieczenia jej należytego wykonania – zamawiający może, choć nie musi, skorzystać z możliwości wyboru najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Izba podkreśla też, że z samego brzmienia definicji postępowania o udzielenie zamówienia wynika wprost możliwość uznania za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyboru oferty wykonawcy dokonanego w trybie art. 94 ust. 3 p.z.p. Natomiast błędne jest wywodzenie z jakichkolwiek innych przepisów lub systematyki ustawy, że czynność zamawiającego podjęta na podstawie art. 94 ust. 3 p.z.p. nie mieści się już w ramach prowadzonego przez niego postępowania.

Zatem, w przypadku dokonania wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 p.z.p., nie można uznać uprzednio dokonanego wyboru oferty najkorzystniejszej za zakończenie postępowania, ponieważ jest nim dopiero wybór prowadzący do osiągnięcia celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci udzielenia zamówienia publicznego, o którym zamawiający ma obowiązek poinformować w ogłoszeniu.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2013 r. (KIO 14/13).