Biegły bada ceny w całej miejscowości

Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w danej miejscowości może mieć istotny wpływ na określenie wartości rynkowej przedmiotu czynności...

29.10.2012

Wezwać do usunięcia naruszenia prawa można tylko raz

Samorząd terytorialny

Żadne przepisy nie przewidują wielokrotnego skutecznego wnoszenia zażaleń czy odwołań. Przyjęcie odmiennego poglądu byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wszystkich podmiotów wobec prawa....

26.10.2012

Opinia kuratora oświaty nie ma charakteru uznaniowego

Samorząd terytorialny

Kurator oświaty wydając opinię dotyczącą zamiaru połączenia szkół, nie działa w warunkach uznania, lecz związania treścią przepisu, która sprowadza się do tego, że zobowiązany jest wydać pozytywną...

25.10.2012

Należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika

Samorząd terytorialny

Należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika, jakim jest dokument prywatny. O ile udostępnieniu lub odmowie podlegają informacje, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, to nie...

25.10.2012

KŚT nie decyduje o opodatkowaniu wyrobiska górniczego

Fakt zaklasyfikowania wyrobiska górniczego, jako obiektów i urządzeń do budowli dla górnictwa i kopalnictwa wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), nie jest wystarczający do tego, by uznać je w...

25.10.2012