Zgodnie z art. 91c ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (p.z.p.), bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu, pomimo tego, że mniej korzystne postąpienie wygasa. Oferta wybrana, o której mowa w art. 80 ust. 2 p.z.p., to z kolei oferta pierwotna zmieniona o wartości ustalone w wyniku aukcji. Tym samym nadal jest to oferta, która została przez wykonawcę złożona w dniu składania ofert, uzupełniona o nowe elementy zmienione zgodnie z wolą ustawodawcy w toku aukcji elektronicznej.

Izba analizowała także, czy oferty składane w zwykłym toku postępowania (czyli bez aukcji) nie podlegają zmianom po zamknięciu ofert i ustaliła, że tak nie jest. Świadczy o tym zarówno treść art. 87 ust. 2 jak i 91 ust. 3a p.z.p. przez doliczenie do ceny podatku od towarów i usług w celu oceny oferty, art. 91 ust.5 i 6 w zakresie ofert dodatkowych. Te okoliczności wskazują, że ustawodawca dopuszcza zmiany ofert po ich złożeniu, a oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu z aukcją elektroniczną ulega jedynie zmianie dopuszczonej przepisami ustawy, a nie wycofaniu.

Cel postępowania o zamówienie publiczne pozostaje możliwy do zrealizowania w sytuacji, gdy w toku aukcji elektronicznej zamawiający dopuści się naruszenia przepisów ustawy. Izba podkreśla jednak, że nie dotyczy to sytuacji, gdy to uczestnik wpłynie lub wywoła błąd w toku aukcji elektronicznej, ponieważ ustawodawca nie przewiduje naprawy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w innym przypadku niż naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 września 2013 r., KIO 2055/13.