Prezydent miasta ustalił właścicielce opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości jej nieruchomości. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że nieruchomość otrzymała warunki do korzystania z nowo wybudowanej drogi, która poprawiła dostępność komunikacyjną nieruchomości przy niej położonych, zwiększyła bezpieczeństwo pieszych i komfort życia mieszkańców.


W odwołaniu od decyzji właścicielka działki zarzuciła brak uwzględnienia przy wycenie nieruchomości kształtu i cech charakterystycznych działki, która ma powierzchnię około 1 ha ale styka się z wybudowana drogą bardzo wąskim bokiem prostokąta. To zdaniem skarżącej powoduje, że urządzenie drogi istotnie oddziaływuje jedynie na około 1/10 część nieruchomości tj. około 1000 metrów kwadratowych położone bezpośrednio przy ulicy, a nie ma wpływu na pozostałą część, z której w przypadku podziału zostałyby wydzielone działki budowlane. Wyjaśnienie wątpliwości powinno było skłonić organ do zasięgnięcia opinii innego rzeczoznawcy – uznała skarżąca.


WSA przypomniał, iż partycypowanie przez właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej jest obowiązkiem o ile po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi, wzrośnie wartość nieruchomości. Przyrost wartości nieruchomości wskutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jest podstawowym koniecznym warunkiem obciążenia właściciela nieruchomości opłatą adiacencką. Opłata adiacencka stanowi bowiem iloczyn obowiązującej w gminie procentowej stawki opłaty adiacenckiej oraz różnicy między wartością nieruchomości po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej a jej wartością przed wybudowaniem urządzenia. Z mocy art. 146 ust. 1 "a" ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651) ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.


Zdaniem WSA wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej powinno mieć realny wpływ na wzrost wartości wycenianej nieruchomości. Jeżeli kształt i wymiary nieruchomości pozwalają na bezpośrednie podłączenie do wybudowanych urządzeń jedynie części nieruchomości, wycena oddziaływania infrastruktury na całą nieruchomość wymaga miarkowania. Z mocy powołanych wcześniej przepisów regulujących wycenę nieruchomości w podejściu porównawczym metodą korygowania ceny średniej za pomocą współczynników, miarkowanie to przybiera postać odpowiednio dobranych (dobranego) współczynników korygujących – podkreślił WSA.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 185/13