Zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego ZOZ. Jako podstawę prawną podjęcia aktu wskazał przepisy art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. nr 182).


Wojewoda uznał, że kompetencje do powołania komisji konkursowej posiada wyłącznie rada powiatu.


Z takim stanowiskiem zgodził się WSA rozpatrujący sprawę. WSA przypomniał, iż na gruncie przepisów ustawy o działalności leczniczej uprawnienie organu wykonawczego powiatu wynikające z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym sprowadza się do wykonywania zadań pracodawcy wobec kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą bądź też zadań wynikających z zawartej z tym kierownikiem umowy cywilnoprawnej. Zdaniem sądu, w ramach powyższych kompetencji nie mieszczą się czynności związane z wyłonieniem kandydata na stanowisko kierownika, w tym też czynności inicjujące postępowanie konkursowe.

Powołanie komisji konkursowej stanowi etap wstępny w całym procesie zmierzającym do wyboru kandydata na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego, zasadniczo różniący się charakterem od końcowego aktu zawarcia umowy. Nie są to działania wykonawcze, ale stanowiące, gdyż powołanie komisji konkursowej, inicjujące całe postępowanie konkursowe, należy uznać za rozstrzygnięcie o stworzeniu podstaw do obsadzenia stanowiska kierownika poprzez nawiązanie z nim przewidzianego prawem stosunku w postaci umowy. Innymi słowy, samo nawiązanie jest rezultatem przeprowadzenia konkursu i stanowi wykonanie rozstrzygnięć o powołaniu komisji konkursowej. Dokonanie wyboru przez komisję konkursową nie jest wszak równoznaczne z zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, gdyż czynność ta następuje w drodze odrębnego aktu.


Z tego też względu uprawnienie zarządu powiatu wynikające z ustawy ustrojowej nie może zostać rozszerzone na podejmowanie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej. Kompetencje do powołania komisji konkursowej, wynikające z art. 49 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia wykonawczego należy zatem przypisać organowi stanowiącemu - radzie powiatu, a nie organowi wykonawczemu powiatu, jakim jest zarząd – podkreślił WSA.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Opolu z 19 września 2013 r., sygn. akt II SA/Op 245/13