Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza. Burmistrz wezwał radę do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie podjętej uchwały jako naruszającej prawo. Burmistrz wskazał, że kwestionowaną uchwałą obniżono mu miesięczne wynagrodzenie. Zaznaczył, że decyzja ta kształtuje jego stosunek pracy, a rada miejska, działając jako jego pracodawca jednostronnie dokonała zmiany treści stosunku pracy na co on nie wyraził i nie wyraża zgody.


Wobec bezskuteczności wezwania burmistrz złożył skargę do WSA.


WSA przypomniał, iż granica właściwości sądów administracyjnych do kontroli uchwał organów gminy, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, została przedmiotowo ograniczona do spraw z zakresu administracji publicznej.

WSA podkreślił, iż uchwały organów stanowiących gminy w przedmiocie wynagrodzenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, kwalifikuje się jako podjęte w zakresie stosunku pracy pracownika samorządowego nawiązanego na podstawie wyboru. O tego rodzaju kwalifikacji bezpośrednio przesądza treść art. 8 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Stosownie do treści art. 43 ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych rozpoznają właściwe sądy powszechne. Okoliczność ta wyłącza w tym zakresie właściwość sądów administracyjnych do rozpoznawania tej kategorii spraw – podkreślił WSA.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Szczecinie II SA/Sz 557/13