Starosta zatwierdził przedłożony przez inwestorów projekt budowlany i udzielił im pozwolenia na budowę ziemnego stawu wodnego. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że inwestorzy uzyskali wymagane pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienie organu ochrony środowiska, dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Było ono wymagane z racji zlokalizowania przedsięwzięcia na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000.


Odwołanie od tej decyzji wniósł park narodowy, zarzucając, iż wnioskodawcy przedkładając do zatwierdzenia projekt budowlany, powołali się na nieaktualne, bo nieodnoszące się do przedłożonego projektu, pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienie organu ochrony środowiska.


WSA przypomniał, iż z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623) wynika, że pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Wymóg poprzedzenia wniosku o pozwolenie na budowę stosownym pozwoleniem, uzgodnieniem czy opinią innego organu niż organ architektoniczno – budowlany, wynika bądź z konieczności uwzględnienia szczególnych wymagań związanych z ochroną terenu budowlanego bądź z charakteru danej inwestycji. W rozpatrywanej sprawie budowa ziemnego stawu wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, poprzedzającego pozwolenie na budowę. Ponadto zaistniała też potrzeba poddania budowy stawu uzgodnieniu przez organ ochrony środowiska z uwagi na szczególny charakter terenu inwestycji, wynikający z faktu położenia w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000.


WSA podkreślił, iż wynikający z Prawa budowlanego obowiązek zwracania się o stosowne uzgodnienia projektu budowlanego przez inwestora, a nie organ architektoniczno – budowlany, nie oznacza zwolnienia tego organu z powinności kontroli prawidłowości poddania przedłożonego do zatwierdzenia projektu budowlanego, wcześniejszej koniecznej – z mocy odrębnych przepisów - akceptacji innych organów. Z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wynika bowiem obowiązek organu architektoniczno – budowlanego nie tylko sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu, z wymaganiami ochrony środowiska określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, wykonania i sprawdzenia projektu przez osobę uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, ale także zbadania kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. WSA podkreślił, iż istotą każdego pozwolenia na budowę jest zatwierdzenie konkretnego projektu budowlanego, w związku z tym poddaje się uzgodnieniu, pozwoleniu, zaopiniowaniu czy sprawdzeniu tego projektu budowlanego, który stanowi załącznik ocenianego wniosku o pozwolenie na budowę. Nie jest dopuszczalne w postępowaniu o pozwolenie na budowę powoływanie się na uzgodnienia, opinie, sprawdzenia dokonane w odniesieniu do innego projektu budowlanego, który był załącznikiem wcześniejszego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę – uznał WSA.
 

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 10 września 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 306/13