Lewiatan: Różnorodność w firmach coraz istotniejsza dla pracowników

Rynek Prawo pracy

Nierówności w firmach są najczęściej dostrzegane na tle płci i wieku – takie wnioski płyną z 51. Monitora Rynku Pracy, przeprowadzonego przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster. Wyraźnie wiąże się to z tym, które aspekty inkluzywności są dla pracowników najważniejsze: bo i tu wskazywane są w pierwszej kolejności płeć (58 proc.) oraz wiek (56 proc.).

24.04.2023

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami rzadko prowadzi do aktywności zawodowej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy Niepelnosprawność

Tylko 2 proc. osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej w latach 2019-21, podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Kontrola NIK wykazała niewielką efektywność ZAZ w tym względzie. Eksperci jednomyślnie twierdzą, że wyniki raportu to jedynie mały obrazek, a problem jest o wiele szerszy. W ich opinii w Polsce brakuje przede wszystkim konsolidacji działań i sprawnego systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

24.04.2023

Do PPK „zapisywane” są osoby zatrudnione

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest m.in. pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Warunkiem dokonania wpłat do PPK jest jednak otrzymanie wynagrodzenia przez uczestnika PPK. Jeżeli pracownik przebywa przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, to ma - w tym czasie - status osoby zatrudnionej tylko wtedy, gdy otrzymał w tym miesiącu przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

22.04.2023

RPO: Nierówne traktowanie funkcjonariuszy SW przy przenoszeniu do innych służb

Policja Prawo pracy Wojsko

Funkcjonariusze Służby Więziennej nie mogą być przenoszeni do innych służb mundurowych na takich samych zasadach, jak funkcjonariusze innych służb mogą przenieść się do SW. W skargach do RPO wskazują, że jest to niesprawiedliwe i narusza zasadę równości. RPO poprosił ministra sprawiedliwości o podjęcie stosownych prac legislacyjnych.

21.04.2023

Rewizja KPO - firmy nie dostaną pieniędzy na sprzęt do pracy zdalnej

Prawo pracy Finanse

Przedsiębiorcy nie dostaną pieniędzy na doposażenie pracowników czy firm w związku z pracą zdalną. W ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy rząd zamierza zrezygnować z tej inwestycji, skoro kodeksowa praca zdalna została już wdrożona. Pieniądze te, czyli prawie 44 mln euro, przeznaczone zostaną natomiast na wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach programu MALUCH+.

21.04.2023

Wielka rewizja KPO - bez konsolidacji szpitali i oskładkowania umów cywilnoprawnych

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

W konsultowanej, nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy nie ma już mowy o oskładkowaniu wszystkich umów cywilnoprawnych i restrukturyzacji szpitali przez ich konsolidację. Rząd mniej optymistycznie patrzy też na tempo wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.

21.04.2023

Nie będzie pełnego ozusowania wszystkich umów cywilnoprawnych, a umów zlecenia - dwa lata później

Prawo cywilne Prawo pracy

Wszystkie umowy zlecenia mają zostać do 31 marca 2025 r. objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne – taką propozycję zawarł rząd w rewizji KPO, której konsultacje właśnie się rozpoczęły. Pierwotnie zakładano ozusowanie wszystkich umów cywilnoprawnych do 31 marca 2023 r. Zdaniem ekspertów, propozycja rządu to kolejne odłożenie w czasie koniecznych zmian, tym razem z uwagi na wybory.

21.04.2023

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy skierowana do konsultacji

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Finanse Opieka zdrowotna

Do 9 maja można składać uwagi do rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach ogłoszonych w czwartek konsultacji społecznych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiany dotyczą m.in. rezygnacji z obowiązkowego oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych, obniżenia wskaźnika wybudowanych mieszkań dla gospodarstw o niskich i średnich dochodach oraz przesunięcia o rok terminu wejścia w życie ustawy o modernizacji szpitali.

20.04.2023

GUS: Znaczący wzrost kosztów zatrudnienia w 2022 roku

Rynek Prawo pracy

W 2022 r. w Polsce wzrosły liczba godzin przepracowanych oraz koszty zatrudnienia. W czwartym kwartale 2022 r. liczba godzin przepracowanych była o 2,3 proc. wyższa niż rok wcześniej, a koszty zatrudnienia w tym samym czasie wzrosły o 14,2 proc. Pomiędzy pierwszym a czwartym kwartałem 2022 r. nastąpił wzrost indeksu kosztów zatrudnienia o 8,3 proc. – podał w czwartek GUS.

20.04.2023

Osiem nowych i potrzebnych umiejętności w zawodzie pracownika ochrony

Rynek Prawo pracy

Samodoskonalenie i osiąganie coraz wyższych kompetencji i kwalifikacji, umiejętność obsługi nowych technologii, analiza i synteza sytuacji oraz przewidywanie jej potencjalnych skutków a nawet wiedza praktyczna z zakresu prawa dotycząca uprawnień i obowiązków pracowników ochrony w sytuacjach, z którymi mogą zetknąć się podczas pracy to tylko niektóre nowe i potrzebne umiejętności w zawodzie pracownika ochrony.

20.04.2023

20 kwietnia weszły w życie przepisy o dwóch dniach wolnego dla dawców krwi

Pacjent Prawo pracy

Honorowym dawcom krwi na stałe, a nie tylko w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przysługują dwa dni wolnego: w dniu donacji oraz w dniu następnym. Zmiany do ustawy o publicznej służbie krwi wprowadzono przy okazji uchwalenia ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Opublikowane w Dzienniku Ustaw przepisy weszły w życie 20 kwietnia.

20.04.2023

Nowe przywileje rodzicielskie – firmy przygotowują się na problemy

Prawo pracy Prawo unijne

W środę, 26 kwietnia, wejdzie w życie druga w tym roku, tym razem duża, nowelizacja Kodeksu pracy. A wraz z nią przywileje dla rodziców dzieci do lat 8 – m.in. możliwość wnioskowania o elastyczną organizację pracy, w tym pracę zdalną. Już dziś pracodawcy, których "zalała" fala wniosków, zastanawiają się, jak zorganizować pracę i jak zapanować nad poczuciem niesprawiedliwości u pracowników, na których spadnie więcej obowiązków.

20.04.2023

Strategiczna rola kobiet w sektorze finansowym rośnie zbyt wolno – badanie

Prawo pracy Finanse

Aż 93 proc. kobiet reprezentujących sektor finansowy wskazuje, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. Jednocześnie 94 proc. pań ocenia, że w ich sektorze występują bariery mające wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet - wynika z 4. edycji badania „Kobiety w finansach”. Co więcej, pomimo rosnącej liczby wdrażanych programów rozwojowych i polityk dotyczących zarządzania różnorodnością, kobiety pracujące w branży finansowej relatywnie rzadko osiągają najwyższe stanowiska.

19.04.2023

Sądy mają problem z kuratorskim ryczałtem za korzystanie z prywatnego auta, MS przesłało zalecenia

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Nie minęły jeszcze dwa tygodnia od wejścia w życie przepisu o ryczałcie dla kuratorów zawodowych za dojazdy służbowe prywatnym autem, a już temat rozpala do czerwoności kuratorskie fora. Część sądów twórczo podchodzi do tematu, pojawiły się nawet tabelki, które mają "ułatwiać" rozliczenie. Pismo do prezesów sądów wystosowało samo MS przyznając, że przepisy są sformalizowane i skomplikowane - a to, jak dodaje, na skutek parlamentarnych poprawek.

19.04.2023

Sukcesja po śmierci przedsiębiorcy - rząd szykuje uproszczenia

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Zarząd sukcesyjny w firmie, której właściciel zmarł, będzie przedłużany automatycznie do momentu wydania postanowienia przez sąd w tej sprawie. Obecnie często zdarza się, że wniosek o przedłużenie zarządu jest składany tuż przed jego wygaśnięciem, a sądy nie mają wystarczająco dużo czasu na wydanie postanowienia w tym zakresie. To jedna ze zmian mających ułatwić przejmowanie firm.

19.04.2023

Dr Łuczak: Pracownicy zyskają prawo domagania się bardziej przejrzystych i stabilnych warunków zatrudnienia

Prawo pracy Prawo unijne

Wdrażając przepisy dyrektywy unijnej ustawodawca pozwolił pracownikom ubiegać się o bardziej stabilne i przewidywalne warunki zatrudnienia. Jednak takie korzyści niosą za sobą utrudnienia dla pracodawców, którzy w trosce o interesy firmy mogą zmienić swoją politykę i dążyć do korzystania z pozapracowniczych form zatrudnienia, np. na kontraktach B2B. Nowe przepisy to także kolejne obciążenie dla działów kadr i płac.

18.04.2023

Praca zdalna w cenie nawet bez ryczałtu, ale nie wiadomo, czy można zrezygnować

Prawo pracy

Pracodawcy, którzy nie wdrożyli u siebie kodeksowej pracy zdalnej, zaczynają być pod coraz większą presją pracowników, którzy naciskają na jej wprowadzenie. Są gotowi zrezygnować z ryczałtu, byle tylko móc tak pracować - więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym, jak to przewiduje przepis o pracy zdalnej okazjonalnej. Zdania prawników są podzielone. Dominuje jednak pogląd, że zwrot kosztów jest obowiązkowy.

18.04.2023

Pracodawca nie może żądać potwierdzenia „poważnych względów medycznych” przy urlopie opiekuńczym

Prawo pracy

Urlop opiekuńczy będzie okresem niepłatnym, ale w pełni zaliczanym do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze, co może mieć szczególnie istotne znacznie dla pracodawców jednostek sfery budżetowej. Pracownik będzie musiał wskazać osobę, w związku z opieką lub wsparciem której chciałby wykorzystywać ten urlop, ale nie będzie musiał przedstawiać dowodów potwierdzających sytuację zdrowotną tej osoby. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

17.04.2023

Praca zdalna okazjonalna możliwa w dniu wolnym od pracy

Prawo pracy

Wnioski o pracę okazjonalną składane będą na dni pracy – co do zasady będą to dni oznaczone w rozkładzie czasu pracy pracownika jako te, w których ma on świadczyć pracę. Przepisy nie zawierają jednak wprost zastrzeżenia, że może to być wyłącznie dzień rozkładowej pracy. Jeżeli pracodawca zlecił pracownikowi pracę w dniu wolnym, możliwe jest złożenie i zaakceptowanie wniosku o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień.

15.04.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 14 kwietnia 2023 r.

Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze

W wieczornym bloku głosowań 14 kwietnia Sejm przyjął ustawę o 300 zł świadczenia emerytalnego dla sołtysów, przepisy wspierające osoby, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, zmiany w prawie o ruchu drogowym. Uchwalono także pakiet SLIM VAT 3 i nowelizację ustawy o służbie cywilnej. Odrzucono veto Senatu do ustawy deregulacyjnej, ale nie udało się posłom odrzucić veta Senatu do tzw. ustawy o jakości w służbie zdrowia.

14.04.2023