Prawo.pl
Do 31 stycznia płatnicy składek, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, mają czas na złożenie druku ZUS IWA za rok 2023. Dane z formularza posłużą do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dla konkretnego płatnika – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2024
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Emerytury i renty podlegają każdego roku waloryzacji od 1 marca. Jedną z obietnic w kampanii wyborczej, wpisaną do umowy koalicyjnej, jest druga waloryzacja, jeśli inflacja przekraczać będzie 5 proc. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że prace nad projektem w tej sprawie się toczą. Wspomniała, że druga waloryzacja mogłaby być np. we wrześniu.
Agnieszka Matłacz
23.01.2024
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce umożliwić wliczanie do stażu pracy także okresów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej czy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. Na razie konsultuje swoje zamierzenia z innymi resortami. To ważne, bo od stażu pracy zależy m.in. wyższy dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa czy dłuższy urlop.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Składki w określonym czasie można opłacać”, ale ich nie opłacić, gdyż z różnych względów może powstać niedopłata. Tak było w wypadku duchownego, który nie opłacił wszystkich składek, ale sądy ponownie przeliczyły mu kapitał początkowy. Sąd Najwyższy nie przyjął do rozpoznania skargi ZUS, bo zarzut naruszenia przepisu nie prowadzi wprost do oceny, że skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.01.2024
Emerytury i renty
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 9,6 proc. i wyniosło 8032,96 zł brutto. Przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,1 proc. i wyniosło 6495,3 tys. etatów – podał GUS. Według Konfederacja Lewiatan w całym 2023 r. wynagrodzenia urosły średnio o 11,9 proc., tj. niewiele ponad średnioroczną inflację, czyli w teorii średnio powinno nam zostać więcej w portfelu. Nie widać tego jednak w innych wskaźnikach, choćby sprzedaży detalicznej.
Grażyna J. Leśniak
22.01.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Najnowszy projekt ustawy o sygnalistach to niepoprawiony, a tylko przypudrowany projekt PiS, który powiela jego najgorsze wady – mówi dr hab. Grzegorz Makowski. Jego zdaniem nie powinniśmy poprzestawać na poziomie dyrektywy, która określa minimum. Chociażby z uwagi na ochronę osób zgłaszających nadużycia o charakterze korupcyjnym. Powinniśmy zastanowić się, jak najlepiej w naszych realiach krajowych te unijne przepisy wdrożyć.
Grażyna J. Leśniak
22.01.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił interpretację, zgodnie z którą pracownik otrzymujący akcje spółki matki polskiego przedsiębiorcy miałby trzykrotnie zapłacić podatek: w momencie otrzymania praw do akcji, otrzymania akcji oraz ich zbycia. To dobra wiadomość dla pracowników oraz spółek oferujących im programy motywacyjne. Na finał sprawy trzeba było jednak czekać ponad trzy lata.
Monika Pogroszewska
22.01.2024
PIT
Po śmierci pracownika jego wynagrodzenie - a także większość innych świadczeń z nim powiązanych - nie wchodzi automatycznie w skład spadku. Pracodawca musi ustalić, czy zmarły nie miał małżonka oraz bliskich, którzy mieliby prawo do renty rodzinnej. To im trzeba bowiem wypłacić niezwłocznie pracownicze należności, a nie ustalonym później spadkobiercom.
Michał Kosiarski
20.01.2024
Prawo pracy
Pracownik, który nie mógł wykorzystać wszystkich dni corocznego płatnego urlopu przed złożeniem wypowiedzenia ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Państwa członkowskie nie mogą powoływać się na względy związane z ograniczaniem wydatków publicznych, aby ograniczać to prawo – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
Nauczyciele to grupa zawodowa bardzo silnie podatna na stres zawodowy i jego negatywne skutki. Poza typowymi obciążeniami związanymi z pracą, narażeni są także na szereg specyficznych wymagań, w tym m.in. agresywne zachowania uczniów, konieczność dopasowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, utrzymanie dyscypliny w klasie, radzenie sobie z wprowadzaniem zmian czy roszczeniowe postawy rodziców.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2024
Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą
Sztucznej inteligencji w kontekście pracy najbardziej obawiają się ci, którzy dotychczas nie korzystali z niej w pracy – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Przedstawiciele takich branż, jak marketing, PR czy HR, gdzie rozwiązania wykorzystujące mechanizmy AI często są już w tej chwili w codziennym użyciu, upatrują w nich raczej szansy rozwojowej niż zagrożenia. Z drugiej jednak strony - mimo obaw - Polacy zdają sobie sprawę, że sztuczna inteligencja może być dla nich pomocna.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Urlop niewykorzystany w roku poprzednim musi być udzielony do końca września 2024 r. Zaległy wypoczynek wykorzystywany jest w pierwszej kolejności, przed przysługującym za obecny rok. Jeśli tworzone są plany urlopów, to w takim planie powinien być uwzględniony. Jeżeli planów nie ma - to termin jego wykorzystania uzgadniają pracodawca z pracownikiem, przy czym powszechnie uznaje się, że pracodawca może narzucić termin zrealizowania tego urlopu tak, by zachować wymóg wynikający z ustanowionego w przepisach terminu jego udzielenia.
Marek Rotkiewicz
19.01.2024
Prawo pracy
Wartość bezpłatnego zakwaterowania nie jest przychodem pracownika, którego pracodawca oddelegował do wykonywania zadań za granicą. Takie stanowisko zajął po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny, uzasadniając, że skoro zgodnie z dyrektywą UE świadczenia rzeczowe nie stanowią elementu wynagrodzenia, to nie stanowią też podstawy opodatkowania. Według ekspertów to zmiana linii orzeczniczej, która może też być podstawą wystąpień o zwrot nadpłaty.
Monika Pogroszewska
19.01.2024
PIT Prawo pracy

Sygnaliści na rządowej agendzie, czyli śpieszmy się powoli

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo europejskie
Informacja o planach przyjęcia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zamieszczona w wykazie prac legislacyjnych i programowych nowego rządu 10 stycznia br., zaskoczyła wielu komentatorów. Dzień później tekst projektu opublikowano już na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwszy projekt ustawy transponującej prawo unijne przedstawiony przez rząd Donalda Tuska. Do Sejmu ma on trafić w pierwszym kwartale tego roku – piszą dr Anna Hlebicka-Józefowicz i Gniewomir Wycichowski-Kuchta.
Anna Hlebicka-Józefowicz Gniewomir Wycichowski-Kuchta
18.01.2024
Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo europejskie

Wniosek do ZUS o świadczenie wspierające wstrzyma wypłatę pielęgnacyjnego na starych zasadach

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Samo złożenie przez dorosłą osobę z niepełnosprawnością wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia ani nawet jej otrzymanie nie zmienia niczego w wypłacie dla opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach. Wypłata zostanie wstrzymana dopiero po złożeniu wniosku do ZUS o świadczenie wspierające przez osobę niepełnosprawną. Opiekun w okresie przejściowym zachowa jednak ubezpieczenie.
Beata Dązbłaż
18.01.2024
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność

Nadzór wojewodów nad prawem samorządowym potrzebuje zmian

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kontrola zarządcza
Eksperci Fundacji Batorego proponują, aby odejść od rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, a ciężar badania legalności uchwał i zarządzeń organów JST przenieść do sądów administracyjnych. Aby odciążyć sądy należałoby zaś wdrożyć możliwość postępowania sanacyjnego. Fundacja proponuje też szerszy udział mieszkańców w postępowaniu nadzorczym wojewody. Samorządowcy uważają, że co do zasady zmiany są potrzebne, ale diabeł tkwi w szczegółach.
Robert Horbaczewski
18.01.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kontrola zarządcza
Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.
Marek Rotkiewicz
17.01.2024
Prawo pracy
W listopadzie 2023r., w drugim miesiącu z rzędu, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się nieznacznie poniżej poziomu sprzed roku. W urzędach pracy zarejestrowano mniej nowych bezrobotnych niż w analogicznym okresie ub. roku, niższa była również liczba skreśleń z rejestrów. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada br. była podobna do notowanej w poprzednich miesiącach i nieznacznie niższa niż rok wcześniej - podał GUS.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce pracować nad projektem ustawy o sygnalistach wdrażającym unijne prawo w tzw. trybie odrębnym, z pominięciem uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich. Przeciwni są temu prawnicy, przedsiębiorcy i eksperci. Wskazują przy tym na wady i luki, które ciągle zawiera najnowsza wersja projektu. Ich zdaniem opóźnienia we wdrożeniu unijnego prawa nie są argumentem ku temu.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
Kwalifikacją wojskową objęci są wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 19 lat. Jej celem jest nadanie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wyjaśniamy, jakie choroby i ułomności zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania tej służby. W niektórych przypadkach kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety.
Robert Horbaczewski
16.01.2024
Samorząd terytorialny Wojsko
Tylko do końca stycznia mają czas osoby prowadzące własne firmy na zgłoszenie do ZUS, że chcą po raz pierwszy korzystać z ulgi mały ZUS plus. Ci, którzy korzystali już z tej ulgi w 2023 roku - nie muszą zgłaszać się ponownie. Każdy korzystający w styczniu z małego ZUS plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.
Grażyna J. Leśniak
16.01.2024
Ubezpieczenia społeczne
W najbliższy poniedziałek, 22 stycznia, miną dwa miesiące od ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Wszystko wskazuje jednak na to, że ani posiedzenie Prezydium, ani posiedzenie plenarne Rady, planowane na 19 stycznia, nie odbędzie się, bo do tego czasu prezydent nie powoła przedstawicieli strony rządowej. Jak nieoficjalnie ustalił serwis Prawo.pl, ma to zrobić 30 stycznia. Prawnicy wskazują, że na konsultacje w RDS czeka wiele aktów prawnych, więc dalsze opóźnienia mogą być problematyczne.
Grażyna J. Leśniak
16.01.2024
Prawo pracy
Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy musi spełniać określone wymagania co do stażu pracy i wykształcenia. W przypadku specjalistów, starszych i głównych specjalistów wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studiów podyplomowych. Nazwa kierunku nie ma przesądzającego znaczenia dla oceny spełnienia tej przesłanki.
Dorian Lesner
15.01.2024
BHP
Politycy zabrali się do realizacji obietnic wyborczych. Wśród nich znalazły się wakacje zusowskie oraz opłacanie składek przez ZUS od pierwszego dnia choroby, czy PIT kasowy. Zdaniem ekspertów i organizacji przedsiębiorców to słabe koło ratunkowe. Tylko w niewielkim stopniu pomoże firmom, które mają problemy finansowe. Potrzebna jest reforma z prawdziwego zdarzenia i to nie tylko dotycząca ubezpieczeń społecznych, ale też podatków.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.01.2024
Prawo gospodarcze
Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców mają stawiane zarzuty karno-wykroczeniowe, gdy liczba godzin pracy obcokrajowców jest mniejsza lub większa niż ta wykazana w dokumentach legalizujących ich pracę w Polsce. W efekcie często każde odstępstwo od wniosku jest traktowane jak nielegalne zatrudnienie, co powoduje, że Straż Graniczna i Państwowa Inspekcja Pracy karze pracodawców. Zdaniem prawników przepisy wymagają pilnej zmiany i ujednolicenia.
Grażyna J. Leśniak
15.01.2024
Prawo pracy Poprawmy prawo

Urlop ojcowski a dzień urodzenia dziecka

Prawo pracy Prawo europejskie
Zbliża się termin, w którym część ojców utraci możliwość wykorzystywania urlopu ojcowskiego. 26 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy skracające o połowę okres, w którym możliwe jest wykorzystanie tego urlopu. Trzeba jednak pamiętać o przepisach przejściowych. Warto, by część ojców pomyślała już o wykorzystaniu tego urlopu, jeżeli jeszcze nie został zrealizowany. Niewykorzystany do dnia poprzedzającego pierwsze urodziny dziecka przepadnie, niezależnie od powodów, które utrudniały lub nawet uniemożliwiały jego wykorzystanie.
Marek Rotkiewicz
13.01.2024
Prawo pracy Prawo europejskie

Projekt o sygnalistach w najnowszej wersji opublikowany na RCL

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. To nieco zmodyfikowana wersja projektu, nad którym pracowało ministerstwo rodziny za poprzednich rządów i nad którym prace nie zostały zakończone. Projekt ma zdefiniować „naruszenie prawa” jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa - i to w zakresie szerszym niż przewiduje unijne prawo.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2024
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
W przypadku korzystania z urlopu opiekuńczego nie jest wymagane przepracowanie co najmniej pół roku dla nabycia prawa do trzynastki. Skutkiem tego jest fakt, że zarówno w przypadku długotrwałych nieobecności np. chorobowych, jak też samego trwania zatrudnienia poniżej 6 miesięcy w roku, pracownik jednostki sfery budżetowej, który wykorzysta przynajmniej jeden dzień niepłatnego urlopu opiekuńczego, uzyska dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.
Marek Rotkiewicz
12.01.2024
Administracja publiczna Prawo pracy
Zastąpienie Państwowej Inspekcji Pracy, mającej pełnić rolę organu wsparcia – Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz wprowadzenie możliwości wydawania zgłaszającemu zaświadczeń o podleganiu ochronie, to główne zmiany, jakie wprowadzone zostaną do najnowszej wersji projektu ustawy o sygnalistach. Ustawa ma wejść w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia, natomiast podmioty prawne, RPO oraz organy publiczne będą zobowiązane wdrożyć właściwe kanały zgłoszeń w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.
Grażyna J. Leśniak
11.01.2024
Prawo pracy Prawo europejskie

NSA: Rezultat nie liczy się przy umowie o wygłoszenie wykładu

Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Prezes NFZ prawidłowo zakwalifikował prowadzenie wykładu do umów o świadczenie usług, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia. Przeprowadzenie wykładu z zakresu pielęgniarstwa ginekologicznego nie nosi cech dzieła. Samo zawarcie w umowie postanowień dotyczących prawa autorskiego czy nazwanie umowy umową o dzieło nie wystarcza do podważenia kwalifikacji tej umowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.01.2024
Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe