Niedokładna analiza SIWZ naraża na koszty

Zamówienia publiczne

Każdy podmiot przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien z należytą starannością i precyzją zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - orzekła...

02.07.2016

Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny

Zamówienia publiczne

W przypadku podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, w szczególności kiedy o 30% odbiega od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen innych ofert, wykonawca musi złożyć dokładne...

29.06.2016

WSA: stypendium sportowe przyznaje się w drodze decyzji

Samorząd terytorialny

Przyznanie lub odmowa przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe stanowi indywidualną sprawę administracyjną, której rozstrzygnięcie powinno nastąpić w drodze decyzji...

28.06.2016

Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Zamówienia publiczne

Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w...

28.06.2016

Zmiana rządu nie uzasadnia unieważnienia przetargu

Zamówienia publiczne

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, wojsko nie miało prawa unieważnić wartych 260 mln zł przetargów. Zmiana rządu nie może bowiem skutkować unieważnieniem postępowań - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

23.06.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski