Starosta umorzył postępowanie w sprawie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących działki, należącej do jednego z mieszkańców gminy.

Mężczyzna wniósł skargę do sądu administracyjnego.

W jego ocenie organ pominął dokumenty przez niego wskazywane i dokonał wadliwej oceny ich treści.

WSA uznał skargę za niezasadną.

Sąd podkreślił, iż organ zobowiązany był do umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego dotyczącego spornej działki.

Z zawiadomienia sądu wynikało bowiem, iż założone zostały księgi wieczyste dla tej nieruchomości.

W księdze tej wpisano jako właściciela nieruchomości Skarb Państwa, a zatem organ będąc związany treścią tego zawiadomienia dokonał aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków wpisując powyższe dane podmiotowe, przez co odpadła podstawa do wydawania we wszczętym postępowaniu administracyjnym merytorycznego rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Konieczność zakończenia wszczętego postępowania administracyjnego, w którym podejmowane był już działania zmierzające do wydania decyzji w przedmiocie aktualizacji informacji dotyczących właścicieli działki, obligowała organ do wydania procesowej decyzji o umorzeniu tego postępowania.

Ze względu na rejestracyjny charakter ewidencji gruntów i budynków, w sprawie istotne znaczenie ma treść zawiadomienia sądowego o założeniu księgi wieczystej i wpisanie w niej właściciela działki.

Prawidłowości ustaleń sądu w zakresie wskazania właściciela działki nie można zwalczać w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1600/15, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów