Minister Infrastruktury i Rozwoju określił gminie wysokość zwrotu kwoty, otrzymanej przez nią jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina wystąpiła o wstrzymanie wykonania decyzji. Tłumaczyła, że w przypadku zapłaty żądanej kwoty, występuje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody względem gminy.

WSA odmówił wstrzymania wykonania decyzji.

Gmina złożyła skargę do NSA.

NSA zgodził się z twierdzeniem, że w przypadku wykonania zaskarżonej decyzji może zaistnieć niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody.

Gmina załączyła do zażalenia uchwałę budżetową, która wskazuje plan dochodów i wydatków gminy na nadchodzący rok.

Obowiązek natychmiastowego zwrotu kwoty dofinansowania spowodowałby zakłócenie w finansach gminy i konieczność wprowadzenia zmian do uchwalonego już budżetu i dokonywania w tym zakresie przesunięć środków, których gmina nie planowała.

Budżet gminy jest konstruowany i uzgadniany w dłuższym czasie. Jest wynikiem kompromisów i ważenia interesów, dlatego też niewskazana jest pochopna ingerencja w ten dokument.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Przesunięcia budżetowe mogą spowodować znaczną szkodę – wielokrotnie większą od samej kwoty zwracanego dofinansowania – uznał sąd.

Sąd podkreślił, iż gmina działając na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa ma ograniczoną swobodę w dysponowaniu środkami pieniężnymi.

Przedstawione przez gminę okoliczności związane z jej aktualnymi możliwościami dysponowania środkami z budżetu i zobowiązaniami, jakie obciążają jej budżet, przemawiają za zasadnością żądania wstrzymania wykonania decyzji – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Postanowienie NSA z 24 maja 2016 r., sygn. akt II GZ 497/16, prawomocne  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów