Brak zapisu słownego ceny nie powoduje odrzucenia oferty

Zamówienia publiczne

W formularzu oferty wykonawca nie wpisał ceny zamówienia słownie tj. wpisał jedynie łączną cenę zamówienia liczbowo. Czy jest to omyłka pisarska, którą można poprawić? Czy też należy odrzucić ofertę?

17.11.2014