Odpowiedź:   
Zwrot wskazanej w pytaniu kwoty obniża wartość otrzymanej dotacji.
Uzasadnienie:
W pierwszej kolejności małe sprostowanie omyłki, jaka wkradła się do pytania – otóż zamiast kwoty netto 35.150 zł powinno zapewne być 32.150 zł, bo tylko wówczas wartość netto powiększona o podatek VAT wg stawki 23% (7394,50 zł) daje kwotę brutto w wysokości 39.544,50 zł.
Księgowe ujęcie operacji związanych z zakupem środka trwałego (zakładam, że podatnikowi przysługuje odliczenie podatku naliczonego w pełnej kwocie wynikającej z otrzymanej faktury) może wyglądać następująco:
a) zakup środka trwałego:
Wn konto 081 Środki trwałe w budowie – 32.150 zł
Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego – 7394,50 zł
Ma konto 246 Rozrachunki z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych – 39.544,50 zł,
b) wpływ dotacji na konto bankowe jednostki:
Wn konto 131 Bieżący rachunek bankowy – 37.000 zł
Ma konto 844 Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 37.000 zł,
c) zarachowanie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi:
Wn konto 844 Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 6917 zł
Ma konto 248 Inne rozrachunki – 6917 zł,
d) zwrot kwoty z pkt c):
Wn konto 248 Inne rozrachunki – 6917 zł
Ma konto 131 Bieżący rachunek bankowy – 6917 zł.
Przypomnę, że do rozliczenia kwoty dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), zgodnie z którym zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów (konto 844) kwoty dotacji zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z niej finansowanych.
Piotr Żak, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 8 grudnia 2014 r.