Pytanie

Brat z siostrą zamierzają zawrzeć umowę pożyczki na kwotę 100.000 zł. Zarówno brat jak i siostra posiadają wspólmałżonków, z którymi mają wspólność małżeńską.
Czy umowa pożyczki podpisana między bratem a siostrą będzie korzystać ze zwolnienia, jeśli rodzeństwo zgłosi fakt zawarcia pożyczki do urzędu skarbowego, a środki pieniężne zostaną przekazane przelewem z konta brata (brat ma konto wspólne ze swoją małżonką) na konto siostry (siostra ma konto wspólne ze swoim małżonkiem)?

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2014 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki od rodzeństwa lub od małżonka rodzeństwa jest, co do zasady, zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie

Zakładam, że w pytaniu chodzi o udzielenie pożyczki nieoprocentowanej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - wolna od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b u.p.d.o.f., otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z tym zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 21 ust. 20 u.p.d.o.f., że zwolnienie to nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn do I grupy zalicza się m.in. rodzeństwo, natomiast do II grupy m.in. rodzeństwo małżonków.

W interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2013 r., IPPB1/415-1003/13-4/EC, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć poprzez pojęcie "nieodpłatny". Przepisy u.p.d.o.f. określają jedynie sposoby i kryteria ustalania wartości nabytych nieodpłatnie rzeczy (praw) albo nieodpłatnych świadczeń. Internetowy słownik języka polskiego PWN, dostępny na stronie internetowej: http://sjp.pwn.pl określa natomiast, iż "nieodpłatny" znaczy tyle co: "niewymagający opłaty". W ocenie organu podatkowego uznać należy, że dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy.

Tak więc otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki od rodzeństwa lub od małżonka rodzeństwa jest, co do zasady, zwolnione od podatku dochodowego. Dla zastosowania tego zwolnienia nie jest wymagane zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego, ani przekazanie środków pieniężnych przelewem bankowym.

Odpowiedpochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego