Odpowiedź:
Jeżeli przed dniem 1 stycznia 2015 r. podatnik spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż każde świadczenie usługi dokonane przez niego było dokumentowane fakturą, w której były zawarte dane identyfikujące odbiorcę, a liczba tych usług w 2013 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20, natomiast na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r. podatnik ten nie jest już objęty zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania, przysługujące mu zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2015 r.
Zatem, co do zasady, obowiązany będzie zainstalować kasę rejestrującą z dniem 1 marca 2015 r.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) – dalej r.z.o.p. - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do r.z.o.p. Przepisy te nie przewidują zwolnienia dla świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, dla których każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę, a liczba tych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.
Na podstawie § 8 ust. 2 r.z.o.p. w przypadku podatników, którzy:
1) nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz
2) nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3 r.z.o.p.
– zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2015 r.
Karol Różycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 5 grudnia 2014 r.