Koszty egzekucyjne obciążają zobowiązanego

Budownictwo

Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji, a w szczególności na opłacenie należności świadków, biegłych i rzeczoznawców....

29.06.2016

Wykonawca musi spełnić wymogi zamawiającego

Zamówienia publiczne

W przetargu wykonawca zaoferował w jednym z pakietów środki o innej pojemności niż wymagał zamawiający. Zapisy SIWZ nie dopuszczały innych pojemności produktów. Czy oferta powinna być odrzucona? -...

29.06.2016

Pozwolenia wodnoprawnego nie można przedłużyć

Środowisko

Przepisy nie przewidują możliwości przedłużania pozwolenia wodnoprawnego, co oznacza, że zainteresowany powinien wystąpić z nowym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód na...

29.06.2016

Budowa oczka wodnego powinna być zgłoszona

Środowisko

Budowa oczka wodnego o pow. do 30 m2 powinna być zgłoszona pisemnie w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu należy dokładnie napisać, co będzie wybudowane i jakie prace zostaną wykonane, a także...

28.06.2016

Nadzór budowlany musi wykazać, że doszło do rozbudowy

Budownictwo

W doktrynie podkreśla się, iż w związku z nieostrym, niedookreślonym charakterem terminu rozbudowa każdorazowo niezbędne będzie dokonanie wykładni z uwzględnieniem indywidualnego charakteru sprawy....

28.06.2016

Podmioty zagraniczne też będą stosować JPK

Spółka zagraniczna będąca dużym przedsiębiorcą, która dokonuje transakcji na terytorium Polski, na potrzeby prowadzenia ewidencji dla celów VAT w Polsce powinna od 1 lipca 2016 r. generować Jednolity...

27.06.2016