Pytanie:
Czy kierownik jednostki budżetowej samorządu terytorialnego, a mianowicie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół może prowadzić działalność gospodarczą? Moim zdaniem nie, ponieważ pełni funkcje publiczną o obowiązuje go ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Odpowiedź:
Osoba będąca kierownikiem gminnej jednostki budżetowej ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie:
Regulacje prawne wprowadzające pewne ograniczenia w wykonywaniu przez niektóre osoby działalności gospodarczej zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - dalej u.o.p.d.g.

Z art. 2 pkt 6 u.o.p.d.g. wynika, że ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczą wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Tak więc ograniczenie dotyczy m.in. kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Należałoby ustalić, czy jednostka budżetowa gminy (Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół) jest jednostką organizacyjną gminy.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Nie ulega wątpliwości, że jednostka budżetowa utworzona przez gminę jest jednostką organizacyjną tej gminy.

W związku z tym osoba będąca kierownikiem gminnej jednostki budżetowej ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.p.d.g. naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (jak również innych zakazów związanych z podejmowaniem innej działalności zarobkowej, które to zakazy wynikają z tej ustawy) jest podstawą do odwołania ze stanowiska. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami