Pytanie

Jedna ze stron transakcji zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej. Organ podatkowy wydał interpretację korzystną dla podatnika.

Czy druga strona transakcji może się powołać na wydaną interpretację?

Odpowiedź

Jak najbardziej można powołać się na wydaną dla kontrahenta interpretację indywidualną. Powołanie to mieć będzie jednak wyłącznie charakter argumentu (tak jak powołanie każdej innej interpretacji indywidualne), w szczególności nie będzie wiązać organów podatkowych ani nie będzie się wiązać z żadną szczególną ochroną podmiotu powołującego się na tę interpretację.

Uzasadnienie

Możliwość wnioskowania przez podatników o wydanie interpretacji indywidualnej przewiduje art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Interpretacje indywidualne zawierają wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, z zastrzeżeniem że istnieje możliwość odstąpienia od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie (zob. art. 14c § 1 o.p.).

Interpretacje indywidualne nie są wiążące ani dla wnioskującego o jej wydanie podmiotu, ani dla organów podatkowych. Mają one funkcję ochronną, tj.:

1) zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (zob. art. 14k § 1 o.p.),

2) w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę (zob. art. 14k § 2 o.p.).

Ochroną tą objęci są wyłącznie wnioskodawcy, a zatem zastosowanie się do interpretacji indywidualnej otrzymanej przez inny podmiot (również przez kontrahenta) nie chroni danego podmiotu.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w przedstawionym stanie faktycznym druga strona transakcji oczywiście może powołać się na wydaną dla kontrahenta interpretację indywidualną. Powołanie to stanowić mieć będzie jednak wyłącznie charakter argumentu (tak jak powołanie każdej innej interpretacji indywidualne), w szczególności nie będzie wiązać organów podatkowych ani nie będzie się wiązać z żadną szczególną ochroną podmiotu powołującego się na tę interpretację.

Na marginesie dodać należy, że od 1 stycznia 2016 r. istnieje możliwość występowania o wydanie interpretacji indywidualnej przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny). Zasady składania wniosków określają przepisy art. 14r o.p.