Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Dnia 1 września 2016 r. wchodzi w życie przepis eliminujący tzw. "syndrom pierwszej dniówki".

Czy to oznacza, że należy podpisać z pracownikiem umowę o pracę dzień wcześniej, czy można pierwszego dnia pracy, ale przed jej rozpoczęciem?

Przykładowo, zatrudnienie jest od 1 września, to czy umowa o pracę musiała być zawarta już 31 sierpnia 2016 r. czy może być podpisana rano 1 września przed rozpoczęciem pracy?

Odpowiedź: zgodnie z obowiązującym od dnia 1 września 2016 r., brzmieniem art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p., umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Czytaj: Wiceminister pracy: likwidujemy "syndrom pierwszej dniówki", ograniczamy nielegalne zatrudnienie

Uzasadnienie: jak wynika z przytoczonego powyżej nowego brzmienia art. 29 § 2 k.p. na pracodawców zostanie nałożony obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy - w sytuacji, gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej. Każdy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy będzie zatem musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna.

Tym samym przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a zatem przed faktycznym rozpoczęciem przez pracownika wykonywania czynności służbowych, musi on posiadać pisemny dokument potwierdzający fakt jego zatrudnienia.

Ponieważ przepisy posługują się pojęciem „dopuszczenia do pracy” dokument ten może zostać wydany pracownikowi (lub w przypadku zawarcia z nim pisemnej umowy o pracę podpisany przez obie strony umowy) również w dniu będącym pierwszym dniem pracy pracownika, pod warunkiem jednakże, że nastąpi to zanim pracownik rozpocznie wykonywanie umówionej pracy (odnosząc się więc do wskazanego w pytaniu przykładu, może mieć miejsce z samego rana 1 września 2016 r.).