Pytanie:
Czy rada gminy powinna ponownie ustalić wynagrodzenie burmistrzowi wybranemu na kolejną kadencję, czy wynagrodzenie z poprzedniej kadencji jest ważne?

Odpowiedź:
Rada gminy powinna ustalić wynagrodzenie na kolejną kadencję. Jeżeli jednak tego nie uczyni, należy wówczas uznać, że obowiązuje wynagrodzenie z poprzedniej uchwały.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Przepis nie wspomina o tym, czy rada powinna ustalać każdorazowo po wyborach wynagrodzenie danego wójta. Uznać należy, że jeżeli uchwała rady gminy jest ustalona jako akt indywidualny i konkretny (dotyczący personalnie danego wójta), to traci on moc w momencie złożenia mandatu przez tą osobę, której uchwała dotyczy. W takim wypadku rada powinna ponownie wydać uchwałę dotyczącą wynagrodzenia danego wójta.

Jeżeli jednak uchwała dotyczy wójta rozumianego jako stanowisko (ustala się wynagrodzenie wójta – niezależnie od osoby pełniącej tą funkcję), to wówczas nie ma potrzeby wydawania kolejnej uchwały po wyborach.

Wydaje się jednak, że po każdorazowym wybraniu nowego wójta (niezależnie od tego, czy urząd obejmuje ta sama osoba czy też inna) rada gminy powinna ustalić wynagrodzenie na kolejną kadencję. Jeżeli jednak tego nie uczyni, należy wówczas uznać, że obowiązuje wynagrodzenie z poprzedniej uchwały. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami