Starosta może udostępnić uchwały spółki wodnej

Samorząd terytorialny

Starosta może udostępnić uchwałę spółki wodnej w trybie art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

01.08.2016

Za utrzymanie psa w schronisku zapłaci właściciel

Środowisko

Za odłowienie, transport, leczenie i utrzymanie psa w schronisku powinien zapłacić właściciel zwierzęcia do czasu odebrania go ze schroniska lub pozbawienia uprawnień właścicielskich....

29.07.2016

Decyzje o pozwoleniu na budowę podlegają udostępnieniu

Budownictwo

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym treść decyzji administracyjnych po ich uprzedniej anonimizacji podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji...

29.07.2016

Dzieci mogą odpowiadać za długi podatkowe rodziców

Odpowiedzialność członków rodziny za zobowiązania podatkowe moze być rozważana tylko gdy współdziałali z podatnikiem w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i osiągali z tego tytułu...

29.07.2016

Wypłacona staroście odprawa nie podlega oskładkowaniu

Samorząd terytorialny

Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy...

29.07.2016

Jakie wymagania powinien spełniać PSZOK?

Środowisko

PSZOK powinien nie tylko zostać utwardzony, ale również wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyn albo wiaty, w tym zadaszone, a...

28.07.2016

Decyzja o awansie należy wyłącznie do starosty

Samorząd terytorialny

Przepisy o pracownikach samorządowych nie przewidują konkretnych terminów awansowania pracowników. O przeniesieniu na wyższe stanowisko będzie decydował pracodawca. W starostwie czynności z zakresu...

28.07.2016