Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Prezes spółki z o.o. nie otrzymuje wynagrodzenia za pełnioną funkcję z tytułu powołania ani innego tytułu np. w ramach umowy o pracę. Jeżeli spółka sfinansuje mu pakiet medyczny dla niego i rodziny, to czy kwota ta podlega ujęciu w kosztach podatkowych w pozostałych kosztach operacyjnych, czy na innym koncie księgowym?

Odpowiedź:

Wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci objęcia członka zarządu spółki z o.o. wraz z rodziną, niebędącego jej pracownikiem, opieką zdrowotną podlega opodatkowaniu jako dochód z działalności wykonywanej osobiście (z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie). Przychód powstaje w miesiącu opłacenia przez spółkę abonamentu uprawiającego do korzystania z opieki medycznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Przytoczony przepis wskazuje generalną zasadę zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, zgodnie z którą każdy wydatek mogący racjonalnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła tego przychodu, powinien zwiększać koszty podatkowe u podatnika.

Wartość przyznanego Prezesowi zarządu spółki świadczenia medycznego w postaci tzw. pakietu, zwłaszcza jeżeli przyznanie takiego świadczenia przewiduje uchwała wspólników powołująca daną osobę na członka zarządu stanowić powinna koszt uzyskania przychodu. Zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów nie zależy od sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (tzn. na jakim koncie wydatek ten został zaksięgowany).

Moim zdaniem, wydatek na zakup abonamentu medycznego dla Prezesa spółki niebędącego pracownikiem należy ująć analogicznie jak w przypadku zakupu pakietu dla pracownika, tzn. w kosztach operacyjnych spółki, tzn. w zespole 4 ZPK „Koszty rodzajowe i ich rozliczenie”, np. na koncie Pozostałe koszty, ewentualnie na koncie Koszty zarządu w zespole 5.

Tadeusz Waślicki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 19.08.2016 r.