Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Czy podatnik świadczący usługi transportu dla kontrahenta z UE (faktury wystawiane w euro) może wystawiać faktury zbiorcze (tygodniowe, obejmujące kilka wyjazdów)?

Do każdej usługi wystawiane jest zlecenie transportowe. Strony nie posiadają dokumentów, z których wynikałoby, iż rozliczenia mają się odbywać w okresach tygodniowych, jest to jedynie sugestia ustna zleceniodawcy.

Czy w takim przypadku można dokonywać rozliczeń tygodniowych, a jeśli tak, to w jaki sposób przeliczać faktury?

Czy do każdej usługi trzeba zastosować kurs NBP z dnia poprzedzającego jej wykonanie?

Wówczas do jednej faktury miałoby zastosowanie kilka różnych kursów średnich.

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód, aby w przedstawionym stanie faktycznym podatnik wystawiał faktury zbiorcze, np. obejmujące wszystkie usługi transportowe wykonane w danym tygodniu. Konieczne będzie w takim przypadku stosowanie kilku kursów przeliczeniowych do jednej faktury.

Uzasadnienie:

W przeszłości istniały przepisy wprost przewidujące możliwość wystawiania faktur zbiorczych, tj. faktur dokumentujących kilka odrębnych dostaw towarów lub usług. Obecnie co prawda przepisu takiego nie ma, lecz nie ulega wątpliwości, że możliwość taka nadal istnieje. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2014 r. (IPTPP4/443-467/14-2/OS), w której czytamy, że „w przypadku dostaw dokonywanych na rzecz podatników, Wnioskodawca będzie miał prawo do dokumentowania sprzedaży kilku dostaw w ramach jednego okresu rozliczeniowego, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy, poprzez wystawienie jednej faktury w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca) najpóźniej do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów”.

Dotyczy to również świadczenia usług transportowych, w tym usług transportowych dla kontrahenta zagranicznego, których świadczenie zapewne nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. A zatem nie ma przeszkód, aby w przedstawionym stanie faktycznym podatnik wystawiał faktury zbiorcze, np. obejmujące wszystkie usługi transportowe wykonane w danym tygodniu.

Co istotne, skoro nie są to usługi rozliczane w tygodniowych okresach rozliczeniowych (a więc nie ma zastosowania art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze u.p.t.u., który stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi), na fakturach tych należy wskazywać kilka dat wykonania usług. Dla poszczególnych usług dokumentowanych takimi fakturami należy również stosować dla celów VAT właściwe dla nich kursy przeliczeniowe (dla poszczególnych usług jest to kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania usługi, względnie kurs wymiany EUR na PLN opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ten dzień – zob. art. 31a ust. 1 w zw. z art. 19a ust. 1 u.p.t.u.). Nie jest możliwe stosowanie w tym zakresie jednego tylko (wspólnego dla usług wykonywanych w różnych dniach) kursu przeliczeniowego EUR.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 22.08.2016 r.