Jedno gospodarstwo rolne – jeden podatnik VAT

Jeżeli mąż jest już zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT rozliczającym podatek ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, to mimo rozdzielności majątkowej, żona nie może zarejestrować się jako...

15.03.2013

Park krajobrazowy nie zwalnia z podatku

Grunty położone poza obszarem parku narodowego, czy rezerwatu przyrody nie mogą być objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 13 lutego 2013 r.

13.03.2013

Dywidenda niepieniężna to nie sprzedaż

Przeniesienie własności nieruchomości w wyniku wypłaty dywidendy nie ma charakteru odpłatnego zbycia prawa rzeczowego. Tak stwierdził NSA z wyroku z 22 lutego 2013 r.

12.03.2013

Transformator, jako element sieci jest opodatkowany

Opodatkowaniu podlegają nie same transformatory, ale sieć elektroenergetyczna, jako całość, w skład której te transformatory wchodzą. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Łodzi z 6 lutego 2013 r.

11.03.2013

CIT: opłata leasingowa to jednorazowy wydatek

Wstępna opłata leasingowa, którą podatnik poniesie w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego, będzie stanowić samodzielny wydatek mający pośredni związek z uzyskaniem przychodów, podlegający...

07.03.2013