Biorąc pod uwagę postanowienia wyroku z 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. należy uznać, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania VAT.

Leasingodawcy, którzy spełniają warunki dla dokonania stosownej korekty w związku z tym wyrokiem mogą, lecz nie mają obowiązku jej dokonywania podkreślił minister finansów w interpretacji ogólnej z 26 czerwca 2013 r.

W przypadku, gdy leasingodawca zastosował się do uchwały NSA z 8 listopada 2010 r. (I FPS 3/20), zgodnie z którą podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu i wystawił fakturę korygującą, a wynikający z tej korekty dodatkowy ciężar VAT przerzucił na leasingobiorcę, to ponownie może wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej, pod warunkiem uprzedniego zwrotu leasingobiorcy doliczonego mu wcześniej VAT.

Jeżeli natomiast faktura korygująca uwzględniała kwotę brutto, czyli cena pozostała bez zmian i tym samym leasingodawca przyjął na siebie ciężar podatku w korygowanej części, to może wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej.

W sytuacji, gdy leasingodawca przejął na siebie ciężar podatku i uiścił VAT nie dokumentując tej zmiany fakturą korygującą, może skorygować VAT i rozliczyć tę korektę albo w bieżącej deklaracji, albo poprzez skorygowania deklaracji podatkowej, w której ujął pierwotne rozliczenie.

W zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego przez leasingodawców, minister za dopuszczalne uznał bądź skorygowanie podatku na bieżąco, bądź też poprzez odpowiednie przyporządkowanie sprzedaży z każdego roku, w drodze dokonanie zmian w odliczeniach wynikających z właściwego skorygowania współczynnika proporcji. Wybór metod należy do leasingodawcy.

Działania leasingobiorcy zaś uzależnione będą od faktu otrzymania faktury korygującej wystawionej przez leasingodawcę. Leasingobiorca, który otrzymał taką korektę, musi poprawić odliczony podatek naliczony w bieżącej deklaracji podatkowej. Obowiązują go też pozostałe wymogi w zakresie dokonywania odliczenia podatku.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 26 czerwca 2013 r., PT3/033/1/101/AEW/13/63224