Są wątpliwości, jak opodatkować produkty oferowane przez giełdy kryptowalut

CIT PIT Finanse

Nie wszystkie produkty, które bazują na technologiach kryptograficznych, można jednoznacznie określać jako waluty wirtualne na potrzeby rozliczenia podatkowego. Może się bowiem zdarzyć, że organy podatkowe podejmą próbę zakwalifikowania danego produktu jako instrumentu finansowego – piszą Mateusz Nurzyński i Maciej Sawczuk z KPMG w Polsce.

24.10.2023

Jakie konsekwencje ma niezłożenie informacji PIT-8C o sprzedaży udziałów spółki

CIT PIT

Obowiązek wystawienia PIT-8C może dotyczyć podmiotów, które są stroną umowy zbycia udziałów, jeżeli są: osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Obowiązek ten nie ciąży na spółce, która nie jest stroną umowy sprzedaży udziałów, a tylko spółką, w której udziały są sprzedawane. Zatem nie grożą spółce żadne konsekwencje za niezłożenie PIT-8C.

19.10.2023

Fiskus pozwala odliczyć wynagrodzenia influencerów, ale nie własnej załogi

CIT PIT

Skarbówka przyznaje, że wydatki na współpracę z influencerami mieszczą się w zakresie ulgi na ekspansję. Spółka może więc dwukrotnie odliczyć dwukrotnie wypłacone im wynagrodzenie - raz jako koszt uzyskania przychodu i drugi raz jako koszt działań promocyjno-informacyjnych w ramach ulgi. Dyrektor KIS inaczej traktuje jednak pracowników marketingu. Twierdzi, że ich wynagrodzenia nie podlegają uldze.

19.10.2023

Tylko nieliczni producenci spełnią nowe warunki ulgi na ekspansję

CIT PIT

Ministerstwo Finansów chce wyłączyć wynagrodzenia pracowników z zakresu ulgi prowzrostowej. W projekcie objaśnień dotyczących ulgi przyjmuje też bardzo restrykcyjną definicję produktu, która uniemożliwi wielu producentom korzystanie z preferencji, jeśli np. korzystają z podzespołów innych firm. Eksperci wskazują, że konieczne jest doprecyzowanie projektu, by nie generował dodatkowych sporów.

16.10.2023

Fiskus zawsze traktuje pożyczkę jako ukryty zysk w estońskim CIT

CIT

Wypłata wygenerowanego zysku w okresie opodatkowania ryczałtem na rzecz wspólników jest podlega CIT w estońskim reżimie podatkowym. Według ustawy o CIT opodatkowaniu podlega również dochód z tytułu ukrytych zysków. Mimo korzystnego wyroku WSA, na ewentualną zmianę profiskalnej linii interpretacyjnej podatnikom przyjdzie poczekać do czasu rozpatrzenia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny.

13.10.2023

Przez plany wyższych wpływów z podatków rosną obawy przedsiębiorców

CIT PIT Akcyza Finanse

Projekt ustawy budżetowej na 2024 r. zakłada, że dochody podatkowe wzrosną o 15,7 proc. w stosunku do 2023 r. Przyczynić ma się do tego m.in. dobra sytuacja gospodarcza oraz uszczelnienie systemu dzięki wprowadzeniu KSeF. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy tak wysoki wzrost jest realny. Pojawiają się też obawy, że może to pociągnąć kolejne niekorzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, np. wzmożone kontrole czy zaostrzenie przepisów podatkowych.

12.10.2023

Przedsiębiorca odliczy zapłaconą karę za opóźnienie w wykonaniu umowy

CIT PIT

Skarbówka zbyt szeroko interpretuje pojęcie wad dostarczonych towarów i wykonanych usług - orzekł WSA w Białymstoku, uchylając niekorzystną dla podatnika interpretację. To oznacza, że zapłacona przez podatnika kara za opóźnienie w wykonaniu usługi, której przyczyną było nieterminowe wydanie pozwolenia przez urzędników, może być kosztem uzyskania przychodu. Według ekspertów na korzystny wyrok mogą powoływać się inni przedsiębiorcy.

11.10.2023

CIT estoński bardziej popularny, ale wciąż są wątpliwości

CIT Doradca podatkowy

Z estońskiego CIT korzysta już około 12,7 tys. spółek - informuje Ministerstwo Finansów. Eksperci uważają jednak, że liczba ta mogłaby być wyższa, gdyby nie budzące wątpliwości przepisy i skomplikowane warunki przejścia na ryczałt. Przypominają, że resort, wprowadzając to rozwiązanie, szacował, iż skorzysta z niego 200 tys. spółek. Jednym z największych problemów cały czas pozostaje interpretacja pojęcia ukrytych zysków.

10.10.2023

Co należy rozumieć pod pojęciem dochodu netto?

CIT PIT

Dochód netto to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy. By obliczyć dochód netto przedsiębiorcy, należy najpierw od kwoty przychodu odjąć kwotę stanowiącą koszty uzyskania przychodu. Następnie od tak obliczonego dochodu należy odjąć kwotę podatku dochodowego.

06.10.2023

Inwestycje w kryptowaluty ryzykowne dla fundacji rodzinnych

CIT Fundacja Rodzinna

Waluty wirtualne nie są papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi. Nie stanowią też zagranicznych środków płatniczych, o których mowa w ustawie o fundacji rodzinnej - twierdzi fiskus. A według niego oznacza to, że obrót kryptowalutami wykracza poza zakres dozwolonej dla fundacji działalności gospodarczej i w efekcie nie ma ona prawa do zwolnienia z CIT. Eksperci wskazują jednak na inne argumenty.

06.10.2023

Zatrudniającym na umowy zlecenia trudniej spełnić warunki w estońskim CIT

CIT Doradca podatkowy

Objęcie opodatkowaniem CIT estońskim jest uzależnione od spełnienia przez podatnika szeregu warunków, m.in. warunku dotyczącego minimalnego poziomu zatrudnienia. Okazuje się jednak, że dużo trudniej spełnić ten warunek podatnikom, którzy zatrudniają w oparciu o umowy cywilnoprawne. Ustawodawca w korzystniejszej sytuacji stawia podatników zatrudniających na umowy o pracę - pisze Katarzyna Schmidt, doradca podatkowy.

06.10.2023

Grant Thornton: Tylko 14 podmiotów zapłaciło podatek od przerzuconych dochodów

CIT Doradca podatkowy

W zeznaniach za 2022 r. jedynie 16 podatników wykazało podstawę opodatkowania z tytułu podatku od przerzuconych dochodów, z czego 14 wykazało zobowiązanie z tego tytułu. Kwota daniny wyniosła 9,4 mln zł. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2022 r. i od początku budziła wątpliwości ze względu na niejasne przepisy i trudne do zweryfikowania warunki - wynika z raportu Grant Thornton.

05.10.2023

Powrót podatku minimalnego już w 2024 roku

CIT Prawo unijne

Powrót podatku minimalnego oznaczać będzie wiele wyzwań dla biznesu. Wątpliwości w zakresie samego brzmienia przepisów, jak i zmieniające się otoczenie prawno-gospodarcze sprawiają, że choć termin pierwszej zapłaty nowej daniny upłynie dla większości podatników dopiero w 2025 r., już teraz warto oszacować wpływ nowej regulacji na działalność gospodarczą podatnika - piszą Dorota Wolna i Michał Walek z PwC.

04.10.2023

Limity podatkowe w 2024 roku będą niższe

CIT PIT VAT Rachunkowość

W 2024 r. szybciej będzie można stracić status małego podatnika w PIT, CIT i VAT oraz prawo do rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limity te będą niższe o ponad 400 tys. zł. Zmianie ulegnie także limit przychodów, po przekroczeniu którego konieczne będzie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. To efekt spadku średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października.

03.10.2023

Trudniej będzie skorzystać z ulgi na ekspansję

CIT PIT

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi prowzrostowej odliczą tylko wydatki związane z uczestnictwem pracowników w targach: biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia. Nie odliczą natomiast kosztów wynagrodzeń. Konieczne będzie też prowadzenie ewidencji, z której ma wynikać, że poniesione koszty doprowadziły do zwiększenia przychodów ze sprzedaży konkretnych produktów, a nie do zwiększenia przychodów ogółem - wynika z projektu objaśnień resortu finansów.

03.10.2023

Trudniej będzie skorzystać z preferencji w podatku u źródła

CIT Prawo unijne

Projekt nowych objaśnień w sprawie podatku u źródła (WHT) zakłada szereg niekorzystnych rozwiązań, które ograniczą prawo do preferencji - alarmują eksperci. Takie obawy dotyczą zwłaszcza nowych warunków uznania zagranicznego odbiorcy płatności za rzeczywistego właściciela. Projekt wychodzi poza przepisy i zamiast wyjaśnić dotychczasowe wątpliwości, wprowadza kolejne. Zupełnie pominięto natomiast kwestię tego, jak ma wyglądać proces dochowania przez polskiego płatnika należytej staranności.

02.10.2023

Odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz WNiP sfinansowanych z dotacji

CIT PIT Rachunkowość

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia i zaliczenia odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów, skutek końcowy będzie taki sam, jak stosowanie zwolnienia i niezaliczanie odpisów do kosztów. Dla niektórych podatników (np. o niewielkich dochodach i jednocześnie rozliczających straty z lat ubiegłych) zastosowanie nowego rozwiązania może być korzystne.

30.09.2023

MF objaśni na nowo przepisy o uldze na ekspansję i podatku u źródła

CIT PIT

Przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi na ekspansję, jeśli nie osiągnie wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów objętych ulgą, nawet gdy wzrosną jego przychody ogółem. Nie skorzysta też z ulgi na produkty, których sam nie wytworzył - wynika z projektu objaśnień MF. W przypadku podatku u źródła (WHT) organ podatkowy nie jest zobowiązany do stosowania koncepcji LTA, czyli ustalania, kto jest rzeczywistym właścicielem należności.

28.09.2023

Fiskus zmienia zdanie, a podatników zostawia z problemem

Ordynacja CIT PIT VAT

Interpretacje podatkowe nie tylko coraz trudniej uzyskać, ale skarbówka może nieoczekiwanie zmienić wydane już stanowisko. Od początku roku szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu już 99 interpretacji, po kilku latach od ich wydania. Problemu nie ma, jeśli jest to zmiana na korzyść - można wtedy odzyskać nadpłacony podatek. Jednak w przypadku zmiany na niekorzyść, konieczna może być dopłata.

27.09.2023