O zapłacie VAT decyduje ryzyko strat

Wobec zaewidencjonowania i rozliczenia przez podatnika, podatku od towarów i usług w kwocie niższej niż wykazana w fakturach przekazanych kontrahentom, różnica pomiędzy tymi dwiema wielkościami...

26.09.2012

Najwyższa stawka może też objąć część budynku

Związanie tylko części budynku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie wywołuje obowiązku opodatkowania najwyższą stawką podatkową całości tego budynku. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 14...

25.09.2012

Nie można zmieniać wymagań w trakcie oceny ofert

Dopasowywanie wymagań zamawiającego w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert prowadzi do rażącego naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w szczególności...

25.09.2012

Każdy dozwolony podział zysku wyklucza opodatkowanie

Każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Takie stanowisko wynika z...

24.09.2012

Usługi assistance podlegają zwolnieniu z VAT

Usługi assistance świadczone przez spółkę w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 8 maja 2012 r. oraz z wyroku WSA w...

24.09.2012