Tańsza kanalizacja oznacza przychód i opodatkowanie

Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych, dla spółki komunalnej oznacza konieczność wystawienia informacji PIT-8C, a dla właściciela posesji konieczność rozliczenia się z fiskusem. Takie...

15.02.2013

Gmina nie może ingerować w kwestie organizacyjne szkoły

Samorząd terytorialny

Kompetencje gminy nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacji szkoły, gdyż ustalanie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły. Organ...

14.02.2013

Hala namiotowa jest wolna od podatku od nieruchomości

Budownictwo

Ponieważ hala namiotowa nie została wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego ani innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane, to nie można jej tym samym...

13.02.2013

WSA: urząd nie zarejestruje kradzionego auta

Organ administracji nie jest władny rozstrzygać w postępowaniu rejestracyjnym kwestii o charakterze cywilnoprawnym. Skoro nie zostało udokumentowane prawo własności pojazdu, organ ma prawo odmówić...

13.02.2013