Wykonanie oczka wodnego wymaga zgłoszenia

Samorząd terytorialny

Wykonanie oczka wodnego nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych.

02.11.2015

Garaż bez fundamentów w granicy działki

Budownictwo

Ekspert Serwisu Budowlanego wyjaśnia, czy garaż bez fundamentów można nazwać budynkiem, czy taka budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia oraz czy usytuowanie takiego garażu na...

01.11.2015

Wykonawca może wycofać wniosek o wyjaśnienie SIWZ

Zamówienia publiczne

Do zamawiającego wpłynęła prośba wykonawcy o wycofanie złożonego przez niego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Czy wykonawca może samodzielnie wycofać taki wniosek? - pyta użytkownik programu LEX...

01.11.2015

Osoba w konkubinacie może preferencyjnie rozliczyć PIT

Osoba żyjąca w konkubinacie ma prawo złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli konkubent nie będzie wykonywać władzy...

30.10.2015

Kwalifikacje ABI: wykształcenie nie ma znaczenia

Poziom i kierunek wykształcenia administratora bezpieczeństwa informacji jest obojętny. - pisze Magdalena Sender w serwisie Prawo Oświatowe/ABC. Ochrona danych osobowych w szkole będzie tematem...

30.10.2015

Gmina musi zapewnić odbiór odpadów zielonych

Samorząd terytorialny

Co do zasady, gmina musi zapewnić odbiór każdej ilości zmieszanych odpadów komunalnych, każdej ilości odpadów zielonych w terminach wyznaczonych do ich odbioru.

30.10.2015

Złoże bursztynu nie jest objęte własnością górniczą

Środowisko

Bursztyn nie jest kamieniem szlachetnym, w związku z czym nie jest objęty własnością górniczą. Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone w ustawie, organem właściwym dla zatwierdzenia projektu...

30.10.2015

Nie ma odwołania od nieprzyznania nagrody

Od nieprzyznania nagrody nie można się odwołać, ponieważ decyzja w tej sprawie ma charakter uznaniowy - pisze Agnieszka Kosiarz w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

28.10.2015