Czy garaż bez fundamentów można nazwać budynkiem?
Witold Prochera: Wskazać należy, iż zawarta w art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) – dalej pr. bud., definicja budynku zawiera warunek trwałego związania z gruntem, wydzielenia go z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadania fundamentów i dachu. Fundament stanowi element konstrukcyjny, którego zadaniem jest przenoszenie obciążenia na grunt. Jeżeli dany obiekt budowlany, w tym przypadku garaż, pozbawiony jest ustawowo określonych elementów składających się na definicję legalną budynku, obiekt taki stanowi albo budowlę albo obiekt małej architektury. Nie budzi żadnych wątpliwości, że garaże z uwagi na swoją funkcję i wielkość nie stanowią obiektów małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 pr. bud., jednoczenie możliwość odłączenia garażu od gruntu, z którym nie jest on trwale związany, nie jest cechą przekreślającą możliwość zakwalifikowania go jako obiektu budowlanego. W orzecznictwie sądów administracyjnych w sposób konsekwentny i jednolity przyjmuje się, że garaże blaszane, będące obiektami zazwyczaj pozbawionymi fundamentów są obiektami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 3 pr. bud., tzn. budowlami (por. wyrok NSA z dnia 7 listopada 2007 r. II OSK 1443/06; wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2004 r. OSK 104/04; wyrok NSA OZ w Białymstoku z dnia 31 października 2001 r. SA/Bk 889/01; wyrok NSA OZ w Rzeszowie z dnia 6 marca 2002 r. SA/Rz 1333/00; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2008 r. II SA/Ol 956/07; wyrok WSA w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2009 r. II SA/Ke 80/09; wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 lipca 2008 r. II SA/Kr 582/08, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2010 r. II SA/Go 721/10).

Czy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia?
Witold Prochera: Opisany w pytaniu garaż bez fundamentów stanowiący budowlę spełniający wymogi określone w art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud. nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud. Tego rodzaju obiekt budowlany zgodnie z art. 5 ust. 1 pr. bud. można projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Czy usytuowanie takiego garażu na granicy działki nie będzie naruszać żadnych warunków?
Witold Prochera: Podobnie jak wiaty również garaże będące budowlami mogą być sytuowane na granicy działki budowlanej. Odpowiadający w całej rozciągłości aprobuje pogląd zaprezentowany w wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2013r. II OSK 1642/11 zgodnie z którym hipoteza § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t. obejmuje tylko budynki. Przepis wstępny § 2 ust. 1 r.w.t. w zakresie budowli tylko wtedy pozwala na zastosowanie przepisów rozporządzenia do budowli, gdy przepis szczególny omawianego rozporządzenia nie zawęża swego zakresu przedmiotowego do budynków. Z takim szczegółowym unormowaniem mamy do czynienia w przypadku przepisu § 12 r.w.t. Usytuowanie wiaty podobnie jak garażu będącego budowlą w odniesieniu do nieruchomości sąsiedniej nie wyklucza zatem z góry możliwości legalizacji.

Odpowiedzi udzielono 29.10.2015 r.