Odpowiedź

Skład butli z gazami propan-butan o stalowej konstrukcji ażurowej nie musi posiadać instalacji odgromowej. W instalacje te muszą być wyposażone magazyny oraz składowiska butli z gazem. Ustawodawca nie podał definicji składowiska, jednak na ogół przyjmuje się, że to specjalnie przygotowane i odpowiednio technicznie urządzone miejsce składania.

Uzasadnienie

Zasady magazynowania butli z propan-butanem zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 z późn. zm.) - dalej r.m.g.p.

Zgodnie z § 11 r.m.g.p. magazyny i składowiska butli z gazem płynnym znajdujące się na placach powinny być wyposażone w instalacje odgromowe zgodnie z Polskimi Normami. W magazynach i składowiskach należy zapewnić dostęp do butli umożliwiający prowadzenie akcji ratowniczej.

Przepisy dotyczące warunków składowania butli w kontenerach o konstrukcji ażurowej, o łącznej masie gazu do 440 kg, nie wskazują konieczności montowania instalacji odgromowej. Najważniejsze podawane warunki bezpieczeństwa to:

1. Kontenery mogą być ustawiane przy ścianie o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 (120 minut), w odległości co najmniej 2 m w poziomie i co najmniej 9 m w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych oraz przy zachowaniu następujących odległości:

8 m - od budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i mieszkalnych, a także od innych budynków, jeżeli ich konstrukcja wykonana jest z elementów palnych;

3 m - od pozostałych budynków, od studzienek i innych zagłębień terenu oraz od granicy działki.

2. W odległości co najmniej 8 m od kontenerów nie mogą się znajdować niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu (gaz propan-butan jest cięższy od powietrza).

3. Skład butli nie może być usytuowany poniżej poziomu terenu, zaś podłoże powinno być wolne od zagłębień i odpowiednio utwardzone.

4. Butle powinny być składowane w pozycji stojącej i zabezpieczone przed upadkiem, a zawory butli powinny być zabezpieczone kołpakami lub odpowiednimi osłonami.

Ponadto wymagane jest: wyznaczenie i oznakowanie zasięgu strefy zagrożenia wybuchem („strefa 2” w promieniu 1 m od obrysu kontenera) oraz wprowadzenie i oznakowanie zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia w strefie zagrożenia wybuchem (zgodnie z PN).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 27 października 2015 r.