Odpowiedź:
Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości środków trwałych odniesionych w pozostałe koszty operacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie:
Prawo bilansowe i podatkowe ma inne cele. W efekcie inaczej rozlicza się koszty na użytek bilansu, a inaczej na użytek podatku dochodowego.
W zakresie podatku dochodowego, wydatki na zakup lub wytworzenie środków trwałych zaliczane są do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Przepisy podatkowe nie przewidują przy tym możliwości obniżania wartości początkowej środków trwałych w przypadku trwalej utraty wartości. Mimo takiej utraty – amortyzacja podatkowa jest prowadzona od wartości historycznej (wartości początkowej).
Wartość początkową można jednak pomniejszyć w przypadku odłączenia części środka trwałego. Zgodnie bowiem z art. 16g ust. 16 u.p.d.o.p. w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.
Warto także dodać, iż w myśl art. 16 ust. 1 pkt 26a u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona.

Paweł Ziółkowski

Odpowiedzi udzielono 30.10.2015 r.