Pytanie:
Czy organ prowadzący postępowanie może wprowadzić do decyzji środowiskowej własne warunki realizacji przedsięwzięcia?

Dla przedsięwzięcia uzyskano warunki realizacji przedsięwzięcia określone przez RDOŚ i sanepid. Czy na etapie formułowania decyzji środowiskowej organ prowadzący postępowanie może określić własne warunki realizacji przedsięwzięcia i zamieścić je w decyzji wespół z warunkami określonymi przez organy opiniujące i uzgadniające (w tym wypadku RDOŚ i sanepid)?

Czy w decyzji środowiskowej wydanej dla przedsięwzięcia z tzw. II grupy, wydanej bez przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko, organ może zawrzeć warunki, które powinny być spełnione podczas realizacji inwestycji?

W praktyce zdarza się tak, że wnioskodawca w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazuje szereg rozwiązań zabezpieczających środowisko i minimalizujących oddziaływanie. Przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacje są w tym wypadku szczególnie istotne z punktu widzenia braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Jaką pewność jednak może mieć organ wydający decyzję, że po wydaniu decyzji (bez przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko) rozwiązania te w ogóle zostaną zastosowane?

Odpowiedź:
Organ może wprowadzić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach własne warunki realizacji przedsięwzięcia. Powinien też w niej zawrzeć warunki określone w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej bez wcześniejszego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie określa się warunków realizacji przedsięwzięcia.

Integralną częścią decyzji jest załączona do niej charakterystyka przedsięwzięcia i to ona powinna być uwzględniona przy wydawaniu decyzji o charakterze inwestycyjnym wymaganych dla danego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie:
Uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska jest wiążące dla organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (por.: wyrok WSA z dnia 8 kwietnia 2010 r., IV SA/Wa 1289/09) i dlatego warunki określone w postanowieniu uzgadniającym powinny być uwzględnione w tej decyzji - por. też art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.

Opinia organu państwowej inspekcji sanitarnej takiego wiążącego charakteru nie ma. Powyższe nie zmienia faktu, że to organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest odpowiedzialny za ostateczny kształt tej decyzji i jest uprawniony do określenia w niej własnych warunków realizacji przedsięwzięcia (nie mogą one być jednak sprzeczne z uzgodnieniem RDOŚ). Należy mieć także na uwadze, że uzgodnienie RDOŚ jest tylko jednym z elementów, jakie powinien wziąć pod uwagę organ, wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (por. art. 80 ust. 1 u.o.o.ś.).

Elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez uprzedniego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określa art. 84 u.o.o.ś. Z decyzją tą muszą być zgodne dalsze decyzje wydawane dla danego przedsięwzięcia, określone w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś. (por. art. 86 u.o.o.ś.).