Odpowiedź:
Pracownicy otrzymującej zasiłek macierzyński przysługuje wyrównanie do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Uzasadnienie:
Za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku – art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do zasiłku.
Świadczenie rodzicielskie to z kolei świadczenie, które przysługuje od 1 stycznia 2016 r. z tytułu urodzenia dziecka osobom nie mającym prawa do zasiłku macierzyńskiego (bezrobotni, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, od których nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe) na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 114). Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, a jego wysokość wynosi 1000 zł miesięcznie.
W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (art. 31 ust. 3a u.ś.p. w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia 2016 r.).

Katarzyna Pietruszyńska

Odpowiedzi udzielono 30.10.2015 r.