Odpowiedź:
Podstawa opodatkowania WNT powinna zostać obniżona o skonto. W przypadku gdy zapłata, w której uwzględniono skonto będzie dotyczyła dostaw z poprzednich miesięcy, tzn. od których obowiązek podatkowy już powstał i zostały wykazane w odpowiednich deklaracjach, wówczas obrót i podatek należny z tytułu WNT należy pomniejszyć w miesiącu, w którym dokonano zapłaty uprawniającej do skorzystania ze skonta, jednocześnie przy ustaleniu wartości takiej korekty należy zastosować kurs waluty odpowiedni dla faktury pierwotnej.

Uzasadnienie:
W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć, że zapłata wynagrodzenia nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego w WNT. Zgodnie bowiem z przepisem art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Jeśli zaś chodzi o podstawę opodatkowania, to jest nią wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (art. 30a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 1 u.p.t.u.). Co istotne, przy ustalaniu tej podstawy odpowiednio stosuje się art. 29a ust. 7 u.p.t.u., zgodnie z którym podstawa opodatkowania WNT nie obejmuje, między innymi, kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty.
W konsekwencji przyznanie skonta zmniejsza podstawę opodatkowania WNT i dlatego też należy przyjąć podstawę opodatkowania obniżoną o skonto. W przypadku gdy zapłata, w której uwzględniono skonto będzie dotyczyła dostaw z poprzednich miesięcy, tzn. od których obowiązek podatkowy już powstał i zostały wykazane w odpowiednich deklaracjach, wówczas obrót i podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy pomniejszyć w miesiącu, w którym dokonano zapłaty uprawniającej do skorzystania ze skonta, jednocześnie przy ustaleniu wartości takiej korekty należy zastosować kurs waluty odpowiedni dla faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku gdy zapłata, w której uwzględniono skonto, miała miejsce w tym samym miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu pierwotnej transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego, wówczas skonto należy uwzględnić od razu przy ustalaniu podstawy opodatkowania (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2014 r., IBPP4/443-129/14/LG).

Mariusz Jabłoński


Odpowiedzi udzielono 30.10.2015 r.