Dyrektora powiatowego urzędu pracy zatrudnia starosta

Samorząd terytorialny

Zgodnie ustawą, starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy w publicznych...

29.04.2016

Organ nadzoru może orzec o nieważności planu miejscowego

Samorząd terytorialny

O nieważności planu miejscowego orzec może jedynie organ nadzorczy, w tym przypadku wojewoda albo sąd administracyjny. Rada gminy może co najwyżej uchylić albo zmienić obowiązujący plan, ale nie może...

27.04.2016