Odpowiedź:

Przychody z tytułu świadczenia usług księgowych powstają z końcem okresu rozliczeniowego (najczęściej miesiąca) – jeśli usługi te są rozliczane w okresach rozliczeniowych albo z chwilą ich wykonania, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności – w pozostałych przypadkach.

Uzasadnienie:

O tym, kiedy powstaje przychód z działalności gospodarczej, mówi art. 14 ust. 1c-1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.
Zgodnie z zasadą ogólną (art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f.), za da datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przy czym ustawodawca w art. 14 ust. 1e u.p.d.o.f. przewidziało odstępstwo od ww. zasady. Ma ono zastosowanie do usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych (tzw. usług ciągłych, czyli takie, które stale się powtarzają).
Przepis ten mówi, że jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku usług ciągłych traci na znaczeniu data otrzymania zapłaty czy też wystawienia faktury. Najistotniejszy jest wybrany okres rozliczeniowy.
A zatem przychody z tytułu świadczenia usług księgowych powstają:
z końcem okresu rozliczeniowego (najczęściej miesiąca) – jeśli usługi te są rozliczane w okresach rozliczeniowych,
z chwilą ich wykonania, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności – w pozostałych przypadkach.
Nie znając zapisów umowy łączącej biuro rachunkowe z jej klientami i kierują się jedynie treścią pytania założyłem, że w analizowanym przypadku nie ma zastosowania art. 14 ust. 1e u.p.d.o.f., tj. że zawarte umowy nie zawierają określenia, że usługa jest rozliczona w okresach rozliczeniowych.
Przyjmując to założenie uznać należy, że ustalenie momentu uzyskania przychodu z prowadzonej działalności powinno nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w ww. art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f.
Z treści pytania wynika, że biuro zawarło z klientami umowy, z których określono termin, w jakim klient zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów i termin, w którym biuro obowiązane jest do ich zaksięgowania.
Zakładając, że powyższa czynność jest ostatnią wchodzącą w skład umówionego zakresu czynności, zdarzenie to należy uznać za decydujące o wykonaniu usługi księgowej. Ponieważ w tym przypadku strony przyjęły, że dniem księgowania będzie 10 dzień miesiąca następujący po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, przychód w podatku dochodowym powstanie w tym dniu (czyli w naszym przykładzie w dniu 10 lutego), chyba, że wcześniej zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność za tę usługę.
W celu określenia momentu wystawiania faktur należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.
W analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 106i ust. 1, zgodnie z którym fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (czyli za luty do 15. marca).
Jednocześnie dodać należy, że podatnik może wystawić fakturę wcześniej, w tym również przed wykonaniem usług, z tym, że nie może to nastąpić wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi (art. 106i ust. 7 pkt 1 u.p.t.u.). Wystawiając fakturę przed wykonaniem usługi podatnik winien pamiętać, że zdarzenie to (wystawienie faktury) pociągnie za sobą obowiązek wykazania przychodu.

Marek Jurek

Odpowiedzi udzielono  20.05.2016 r.