Gdzie można zbudować zbiornik na zwierzęce odchody?

Budownictwo

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...

25.04.2016

Czy budowa tras rowerowych wymaga pozwolenia na budowę?

Budownictwo

Droga (trasa) rowerowa w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). stanowi w istocie budowlę. Zaś realizacja tego rodzaju obiektu nie została...

24.04.2016

Podmiotowość prawną ma gmina, a nie urząd gminy

Samorząd terytorialny

Jeżeli gminę uznano za stronę dopiero w toku toczącego się postępowania, należy wystosować pismo informujące o tej okoliczności.Pisma procesowe należy kierować do urzędu miasta będącego aparatem...

22.04.2016

Choroba nie przerywa urlopu okolicznościowego

Jeżeli pracownik zachoruje w trakcie udzielonego mu zwolnienia z tytułu ślubu, to nie będzie to miało wpływu na udzielone zwolnienie, wyjaśnia Katarzyna Pietruszyńska,ekspertSerwisu Prawa Pracy i...

22.04.2016

Wójt może zasiadać w komisji rekrutacyjnej urzędu gminy

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie określają składu komisji rekrutacyjnej zajmującej się naborem na stanowiska urzędnicze, pozostawiając tą sprawę do uregulowania poszczególnym...

21.04.2016

Dowody muszą potwierdzać należyte wykonanie usług

Zamówienia publiczne

Wykonawca do wykazu usług, w celu potwierdzenia należytego wykonania usługi w nim wskazanej, załączył protokół odbioru, w którym jednak nie ma zapisu dot. należytego wykonania usługi. Co powinien...

21.04.2016