Czy pracownik może przedstawić kopię faktury, na podstawie której dostanie zwrot kwoty dofinansowania wypoczynku dziecka z ZFŚS?

Odpowiedź: zdaniem autora nie ma przeszkód, aby okazać pracodawcy oryginał faktury, a pracodawca na tej podstawie poświadczy sobie kopię faktury za zgodność z oryginałem. Jednak to regulamin ZFŚS obowiązujący w danym zakładzie pracy szczegółowo reguluje kwestie przyznawania dofinansowania do wypoczynku. Zatem z jego treści zapewne wynika, jakie dokumenty są niezbędne w celu uzyskania przez pracownika dofinansowania (przykładowo, czy dopuszczalne jest przedłożenie kserokopii faktury zamiast oryginału).

Chcesz wiedzieć więcej na temat zasad finansowania świadczeń z ZFŚS? Zamów DOSTĘP TESTOWY do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, korzystaj z dostępnych  wzorów i kalkulatora urlopowego>>>

Uzasadnienie: zgodnie z art. 1 ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s., określa zasady tworzenia przez pracodawców ZFŚS i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.). Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Wynika to z treści art. 8 u.z.f.ś.s.

Przepisy u.z.f.ś.s. wskazują więc jedynie ogólne zasady wykorzystywania środków funduszu. Natomiast szczegółowe zasady przyznawania świadczeń oraz dofinansowań z funduszu (w tym funduszu socjalnego) określa pracodawca w regulaminie. Zatem w regulaminie powinny być określone rodzaje dokumentów, których przedłożenie przez pracownika jest niezbędne w celu otrzymania dofinansowania do wypoczynkudziecka.