W celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy

Samorząd terytorialny

Zawieranie umów przez organ gminy z innymi podmiotami podlega ogólnym zasadom kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem regulacji szczególnych prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Podkreślenia wymaga...

06.07.2016

"Wczasy pod gruszą" nie zawsze opodatkowane

Jeżeli wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przekroczy kwoty 380 zł, to nie podlegają one opodatkowaniu.

06.07.2016

Rozbiórka może być objęta pozwoleniem na budowę

Budownictwo

Rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa...

05.07.2016

Wójt może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora

Samorząd terytorialny

Po upływie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać...

05.07.2016

Zakup broni może być kosztem podatkowym

Nie ma przeszkód, aby do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wartość zakupionej broni. Jeśli faktycznie ma ona służyć np. ochronie warunków pracy, bezpieczeństwu pracowników itp., może być kosztem...

04.07.2016