Odpowiedź:

W świetle uregulowań przyjętych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. - oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pojęcie prawomocności odnosi się do orzeczeń sądu administracyjnego, nie zaś do decyzji administracyjnych.
Jeśli nawet decyzje takie w innych przepisach określane są jako prawomocne, uważa się je za ostateczne, co w istocie oznacza, że prawomocność w odniesieniu do decyzji tożsama jest z ostatecznością. Należy zwrócić uwagę na art. 16 § 1 k.p.a., który zawiera definicję decyzji ostatecznej, stanowiąc, że decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne.
Z przepisu tego wynika, że jest to nie tylko decyzja, od której nie można wnosić odwołania, ale - przede wszystkim - że jest to ostateczne załatwienie sprawy administracyjnej.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne nie posługuje się instytucją "uchylenia pozwolenia wodnoprawnego", sięgnąć zatem należy do przepisów ogólnych zawartych w k.p.a.
Większość zawartych w k.p.a. uregulowań odnosi się do uchylania decyzji ostatecznych. Natomiast uchylaniu decyzji nieostatecznych służy tryb odwoławczy uregulowany w rozdziale 10k.p.a. Organ odwoławczy, na mocy art. 138 k.p.a., może uchylić zaskarżoną decyzję i: orzec w tym zakresie, umorzyć postępowanie pierwszej instancji albo przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Natomiast organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może, zgodnie z art. 132 § 1 k.p.a., wydać nowe rozstrzygnięcie, w którym uchyli zaskarżoną decyzję, jeśli odwołanie wniosły wszystkie strony postępowania.
Konkludując, możliwe jest uchylenie nieprawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli zainicjowany zostanie tryb odwoławczy.

Autor: Marta Stachowska