Odpowiedź:
Zapis ten oznacza, że w pozwoleniu wodnoprawnym zostaną określone warunki ilościowe oraz jakościowe dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych. Będzie to zatem stan ścieków - zdefiniowany w art. 274 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska- dalej p.o.ś. - jako temperatura, odczyn, poziom sztucznych substancji i stopień rozcieńczenia ścieków - oraz skład ścieków - zdefiniowany w art. 274 ust. 7 p.o.ś. jako stężenie substancji zawartych w ściekach.

Jeżeli wnioskodawca prosił o określenie w pozwoleniu jedynie minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach, to w decyzji ustala się wartości dla stosowanego przez wnioskodawcę procesu oczyszczania.

Organ określa w pozwoleniu skład ścieków na podstawie operatu wodnoprawnego stanowiącego integralną całość z wnioskiem składanym w trybie art. 131 pr. wod. Operat powinien spełniać wymagania określone w art. 132 pr. wod. Jeżeli dokument taki dotyczy wprowadzania ścieków, to zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ust. 5 cytowanego przepisu powinien także określać stan, skład ścieków (o czym stanowi pkt 1d ww. regulacji).

W mojej ocenie dla przypadku dotyczącego wprowadzania do środowiska ścieków komunalnych, zdefiniowanych w art. 9 ust. 1 pkt 16 pr. wod., nie ma takiej potrzeby. Wprawdzie w myśl powołanego przepisu w skład tego ścieku mogą wchodzić zarówno ścieki bytowe, jak i ścieki przemysłowe albo wody opadowe lub roztopowe, jednakże istotne wydaje się, że z wylotu systemów służących do realizacji zadań własnych gminy (w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych) odprowadzana będzie mieszanina tych ścieków w postaci ścieków komunalnych.

Wtedy ścieki komunalne powinny spełniać wymagania określone w § 4 ust. 3 Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego- dalej r.w.ś.w.z.

Będą to zarówno wartości zanieczyszczeń określone w załączniku nr 2 do r.w.ś.w.z. lub dla oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracji w załączniku nr 3 do r.w.ś.w.z., jak i w załączniku nr 4 do r.w.ś.w.z. (tabeli I lub II, w zależności od rodzaju przyjmowanych ścieków oraz zawartych w nich substancji zanieczyszczających). Powołane normy nie są zależne od procentowej zawartości innych ścieków w całości ścieków komunalnych doprowadzanych do systemu zbiorczego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów