Przedsiębiorca, który chce prowadzić warsztat samochodowy powinien dopełnić wielu formalności. Nie chodzi tylko o te wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, uiszczania podatków, czy też konieczności uzyskania odpowiednich zgód budowlanych.  Musi również spełnić szereg wymogów środowiskowych, wynikających z prawa ochrony środowiska (dalej jako: p.o.ś.) oraz prawa wodnego (dalej jako: p.w.)

Kiedy jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne

Jednym z obowiązków jest konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego związanego z odprowadzaniem ścieków z mycia samochodów i posadzek.

Zgodnie z art. 3 pkt 38c p.o.ś przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Definicję ścieków przemysłowych zawiera również p.w., gdzie w art. 16 pkt 64 ustawodawca powtórzył definicję zawartą w p.o.ś.

Niewątpliwie ścieki powstałe w wyniku eksploatacji warsztatu samochodowego mieszczą się w definicji ścieków przemysłowych, bowiem nie stanowią ścieków bytowych, ani również nie są wodami opadowymi. Ponadto powstają w wyniku prowadzonej przez zakład działalności usługowej.

Zgodnie z art. 389 pkt 2 p.w. pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane w przypadku tzw. szczególnego korzystania z wód, przez które rozumie się właśnie wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych. Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego będzie obejmował również odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu utwardzonego w momencie wprowadzania tych wód do środowiska.

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 p.w. dotyczy wytwórcy ścieków przemysłowych.

Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych są wydawane z uwzględnieniem przepisów rozdziałów 1–4 w dziale IV tytułu III p.o.ś.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4, a także zgłoszenie wodnoprawne składa się w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej.

Jakie dokumenty są niezbędne

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego mamy obowiązek dołączyć:

  1. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej „operatem”, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
  2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
  3. w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
  5. ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
  6. wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 p.w., dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń.

 

Stroną postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego będzie oczywiście wnioskodawca oraz podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Z wydaniem pozwolenia wiąże się również obowiązek uiszczenia stosownej opłaty, którą powinniśmy uiścić na rachunek bankowy Wód Polskich, a wynosi ona aktualnie 217 zł (art. 389 ust. 3 p.w.).

Autor: Joanna Maj, radca prawny w Urzędzie Miasta w Sosnowcu 

 

Błażej Kwiatek, Andrzej Wach, Karol Wach

Sprawdź