Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa posiada własną flotę samochodową. Na potrzeby napraw i konserwacji floty firma posiada własny warsztat samochodowy (tylko na własny użytek). W warsztacie jest ręczna myjka ciśnieniowa do mycia pojazdów. Czy ścieki pochodzące z mycia można uznać za ścieki o składzie podobnym do bytowych i przekazywać do kanalizacji sanitarnej? Czy warsztat powinien wystąpić o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z mycia samochodów?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) - dalej pr. wod., ściekami przemysłowymi są ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu. Z definicji podanej w art. 15 pr. wod. wynika, że ścieki bytowe to ścieki odprowadzane z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.
W myśl § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć m.in. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Trudno uznać za taki rodzaj budynków warsztat samochodowy wyposażony w myjnię, należący do firmy prowadzącej działalność gospodarczą. Ewentualnie, jeżeli na terenie tej firmy istniałaby wyodrębniona kanalizacja sanitarna służąca do zbierania ścieków z biura czy obiektów służących do celów socjalnych załogi (instalacji łazienkowych, pryszniców), to można by uznać, że skład tych ścieków będzie zbliżony do ścieku bytowego.
W tej sytuacji uważam, że ścieki powstające w wyniku zabiegów związanych z myciem własnego taboru samochodowego stanowią ściek mieszczący się w kategorii ścieku przemysłowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 17 pr. wod.
Kolejne pytanie jest niejasne. Czy chodzi tu o podłączenie tych ścieków do własnej kanalizacji sanitarnej, czy zewnętrznej? Jeżeli na terenie tego przedsiębiorstwa istnieje sieć rozdzielcza, czyli oddzielna nitka do zbierania ścieków technologicznych i oddzielna kanalizacja sanitarna (wyłącznie dla ścieków bytowych), to ścieki pochodzące z myjni należy podłączyć do pierwszego z tych systemów. Jeżeli zaś chodzi o podłączenie się do miejskiej kanalizacji sanitarnej, to należy liczyć się z obowiązkiem uzyskania specyficznego pozwolenia wodnoprawnego, które wydawane jest na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 10 pr. wod. Należy zastrzec, że pozwolenie takie dotyczy jedynie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwie dla środowiska wodnego do cudzych urządzeń kanalizacyjnych. Aktem normatywnym, który imiennie określa przedmiotowe substancje, jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988, z późn. zm.). Jeżeli zatem ścieki powstające w zakładowej myjni obciążone są jakąkolwiek z tych substancji, to istnieje obowiązek uzyskania przedmiotowego pozwolenia.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.