A co w przypadku, gdy przy wejściu do budynku znajdują się słupy, na których oparty jest balkon bez zadaszenia? Z projektu zagospodarowania działki wynika, iż projektant mierzy odległość do ściany budynku. Czy nie powinien mierzyć do najbardziej skrajnego elementu budynku, czyli słupów? W decyzji o warunkach zabudowy określona jest linia zabudowy, którą przekraczają słupy pod balkonem.

Odpowiedź:

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi.

Minimalna odległość budynku od granicy działki sąsiedniej została uregulowane w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t. i co do zasady, odległość tą należy mierzyć od ściany budynku do granicy działki sąsiedniej.

Stosownie do treści § 12 ust. 5 pkt 1 r.w.t. odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa. Minimalna odległości budynku od granicy działki sąsiedniej w rozumieniu r.w.t. nie może być utożsamiane z pojęciem „linii zabudowy”, gdyż są to pojęcia różne i tyczą się odrębnych zagadnień.

Linia zabudowy to pojęcie, które nie zostało zdefiniowane na gruncie pr. bud. Pojęcie to występuje w aktach prawnych odnoszących się do planowania przestrzennego, jednakże dotychczas nie doczekało się definicji legalnej, dlatego jego interpretacja nastręcza wielu trudności w praktyce.

Z treści zadanego pytania wynika, że słupy stanowiące podporę dla projektowanego balkonu będą zlokalizowane w odległości 3,5 m. od granicy działki sąsiedniej. Odległość ta jest większa niż 1,5 metra, dlatego zachowany zostanie wymóg przewidziany w § 12 ust. 5 pkt 1 r.w.t., jednakże możliwość wzniesienia tak zaprojektowanego budynku będzie uzależniona od treści decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla tej działki.

Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy dopuszcza przekroczenie wskazanej w niej linii zabudowy przez elementy takie jak balkon czy taras, planowana inwestycja będzie odpowiadała wymaganiom stawianym przez decyzję o warunkach zabudowy.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów