Świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach może zostać uznane za nienależnie pobrane

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

W związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, może zaistnieć sytuacja, w której świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach będzie wypłacane w okresie, który później zostanie objęty prawem do świadczenia wspierającego. Eksperci zwracają uwagę, że w takiej sytuacji należy się liczyć z obowiązkiem zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego, wraz z odsetkami, pobranego za okres, w którym zostało ustalone prawo do świadczenia wspierającego, jako świadczenia nienależnego.

27.01.2024

Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód można skorzystać wstecz

Domowe finanse PIT Niepelnosprawność

Osoby niepełnosprawne oraz mające na utrzymaniu m.in. niepełnosprawne dziecko odliczą od dochodu wydatki na samochód do limitu wynoszącego 2280 zł rocznie. Z ulgi skorzystać można także za poprzednie lata, składając korektę deklaracji. Jest to możliwe np. w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna otrzymała orzeczenie w 2023 r., ale wynika z niego, że niepełnosprawność powstała wcześniej. Nie trzeba mieć dokumentów potwierdzających wysokość wydatków na samochód.

27.01.2024

Sejm rozpoczął pracę nad projektem o wyższej rencie socjalnej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Do Sejmu wrócił obywatelski projekt nowelizacji ustawy, który zakłada podniesienie kwoty renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. A także podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i socjalnej. W poprzedniej kadencji Sejmu prace ustawodawcze nad nim nie zostały ukończone.

25.01.2024

Ryczałt od przychodów z najmu za 2023 rok trzeba rozliczyć do końca kwietnia

Domowe finanse

Po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem, obecnie jedyną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kosztów uzyskania przychodów aktualnie już się nie rozlicza. Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu najmu. Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze.

24.01.2024

Nastolatek może mieć własny Profil Zaufany

Pacjent Domowe finanse Szkoła i uczeń

Warunkiem założenia Profilu Zaufanego przez nastolatka jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Może to być paszport albo tymczasowy dowód osobisty. Konieczna jest także weryfikacja w jednym z Punktów Potwierdzających. Profil Zaufany umożliwia logowanie do systemów informatycznych administracji publicznej.

23.01.2024

Zarabiający pensję minimalną parkują gdzie chcą, a gminy bezradne

Finanse samorządów Domowe finanse

Kary nie odstraszają osób z minimalnym wynagrodzeniem od parkowania gdzie im się żywnie podoba, gdyż i tak nie można ich wyegzekwować. Samorządy biją na alarm, bo rośnie liczba dłużników, którzy mogliby spłacić długi, ale wiedzą, że nie muszą, bo chroni ich dziurawe prawo. Po kolejnej podwyżce w tym roku, wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji będzie otrzymywał już co czwarty pracujący w Polsce.

19.01.2024

Wniosek do ZUS o świadczenie wspierające wstrzyma wypłatę pielęgnacyjnego na starych zasadach

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Samo złożenie przez dorosłą osobę z niepełnosprawnością wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia ani nawet jej otrzymanie nie zmienia niczego w wypłacie dla opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach. Wypłata zostanie wstrzymana dopiero po złożeniu wniosku do ZUS o świadczenie wspierające przez osobę niepełnosprawną. Opiekun w okresie przejściowym zachowa jednak ubezpieczenie.

18.01.2024

Pierwsze pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym już są

Prawo karne Domowe finanse

Resort sprawiedliwości zaprezentował pierwszą część listy organizacji, które zostały wyłonione w konkursach, by stworzyć Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Znalazły się na niej wyłącznie organizacje pozarządowe. „Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2025” dotyczy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

17.01.2024

Jaką darowiznę można otrzymać bez podatku w 2024 r.

Domowe finanse PIT

W 2024 r. obdarowanym i spadkobiercom łatwiej będzie uniknąć podatku od spadków i darowizn, niż w latach poprzednich, co wynika ze znacznego podniesienia kwot wolnych w połowie ubiegłego roku. Preferencje obejmują przede wszystkim nabycia od bliższej i dalszej rodziny, m.in. od ciotki, wujka czy od teściów. Członkowie najbliższej rodziny nadal będą zwolnieni z daniny, jeśli zgłoszą nabycie do urzędu, a pieniądze otrzymają przelewem.

13.01.2024

Zleceniobiorca może mieć prawo do korzystania z ZFŚS

Domowe finanse Prawo pracy

Tworzymy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Poza pracownikami zatrudniamy także sporą grupę osób na podstawie umów o świadczenie usług. Niekiedy współpraca taka jest długotrwała. Czy osoby te mogą korzystać z funduszu socjalnego – pyta Czytelnik. Przepisy dzielą osoby, które mogą korzystać z ZFŚS na dwie grupy.

09.01.2024

Świadczenie pielęgnacyjne także dla prowadzącego rodzinny dom dziecka

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Od 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również prowadzącemu rodzinny dom dziecka czy dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej. Poszerzono katalog osób, które mogą je otrzymać także o dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wcześniej nie byli oni uprawnieni do otrzymywania tego świadczenia. Z drugiej strony jednak świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie mogło być pobierane na dziecko tylko do 18 roku życia.

09.01.2024

Nie trzeba składać deklaracji o rezygnacji, aby skorzystać z oszczędności w PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Środki gromadzone w pracowniczych planach kapitałowych są prywatną własnością uczestnika, który może skorzystać z nich w każdym czasie. Złożenie deklaracji o rezygnacji powoduje brak nowych wpłat do PPK i nie ma związku z oszczędnościami już zgromadzonymi w tym programie. Skorzystanie przez uczestnika PPK ze zwrotu bądź z wypłaty w przypadku poważnego zachorowania lub na pokrycie wkładu własnego nie oznacza końca gromadzenia nowych środków na rachunku PPK.

05.01.2024

ZUS ostrzega: Zły wniosek o świadczenie wspierające skutkuje brakiem pieniędzy

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

1 stycznia weszły w życie przepisy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Za przyznanie i wypłatę świadczeń odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Żeby jednak ZUS pieniądze wypłacał, trzeba najpierw dostarczyć zaświadczenie z wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa. Wniosek osoby z niepełnosprawnością, która złoży go do ZUS nie mając wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, Zakład pozostawi bez rozpatrzenia.

03.01.2024

Pierwsze wypłaty 800 plus już na kontach rodziców

Pomoc społeczna Domowe finanse

W 2024 roku dotychczasowe świadczenie wychowawcze 500 plus na dziecko wzrosło o 300 zł. Pierwsze przelewy w wysokości 800 zł trafiły na konta rodziców już 29 grudnia. Zmiana wysokości pobieranego świadczenia nastąpiła z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

02.01.2024

Opiekun ze świadczeniem pielęgnacyjnym nie straci go zaraz po śmierci osoby wspieranej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Od 2024 r. opiekun, który straci najbliższą osobę z niepełnosprawnością, którą wspierał, nie utraci z dnia na dzień prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie mógł pobierać je jeszcze przez niespełna dwa miesiące. Wydłużenie czasu pobierania tych świadczeń ułatwi opiekunom wejście w nową rzeczywistość, także zawodową, z jaką muszą się zmierzyć po śmierci osoby wymagającej opieki.

30.12.2023

2024 rok: W PPK większy limit wynagrodzenia uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Dla uczestnika PPK zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego oznacza, że zmienia się kwota, jaka musi trafić na jego rachunek PPK, aby nabył prawo do dopłaty rocznej za rok, w którym wynagrodzenie to obowiązuje. Pracownik korzystający z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK powinien sprawdzić, ile - po tej podwyżce - może miesięcznie zarobić, aby nadal korzystać z tego obniżenia.

29.12.2023

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia – jak ją otrzymać

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Osoby z niepełnosprawnością, które od 1 stycznia 2024 r. będą ubiegać się o świadczenie wspierające, najpierw muszą uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Będzie ona wynikała m.in. z oceny funkcjonowania osoby w oparciu o określoną skalę przez skład ustalający. Decyzję będą wydawały wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

28.12.2023

Rząd przygotował nowy projekt ustawy okołobudżetowej

Domowe finanse

Rząd przygotował nowy projekt ustawy okołobudżetowej, która gwarantuje podwyżki m.in. dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku – powiedział w środę premier Donald Tusk. Według niego, rządowy projekt przewiduje 3 mld zł w obligacjach dla NFZ z przeznaczeniem na onkologię dziecięcą, na psychiatrię dziecięcą oraz na choroby rzadkie genetyczne. Premier zapowiedział też powołanie zespołu międzyresortowego, który zajmie się m.in. zmianą systemu finansowania Funduszu Kościelnego.

27.12.2023

Świadczenie wspierające – od czego zacząć

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Od 1 stycznia 2024 r. dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które w dużym stopniu są zależne od wsparcia innych, mogą wnioskować o świadczenie wspierające. To nowy rodzaj świadczenia, które jest skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Ma ono częściowo pokryć wydatki wynikające z jej szczególnych potrzeb. W zależności od ilości potrzebnego wsparcia, zróżnicowana będzie kwota świadczenia powiązana z kwotą renty socjalnej. Jednak nie zastąpi ono tej renty, a będzie wypłacane uprawnionym równolegle z nią.

27.12.2023

Od pierścionka zaręczynowego czasami trzeba zapłacić podatek

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

W przedwojennej Polsce przyjmowało się, że wartość pierścionka zaręczynowego powinna odpowiadać trzymiesięcznym zarobkom narzeczonego. Przekładając tę wartość na dzień dzisiejszy, mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi w Polsce w 2023 roku „na rękę” 2.709,48 zł, należy zwrócić uwagę na niezbyt romantyczny aspekt podatkowy - pisze Zofia Gajewska, adwokat. 

25.12.2023