Nowe tablice dożycia GUS będą kosztowały FUS w najbliższych latach dodatkowe 2,9 mld zł

Domowe finanse Emerytury i renty

Tylko te osoby, które po 1 kwietnia 2021 roku przechodzą na emeryturę albo wystąpią o jej ustalenie, mogą liczyć na wyższe świadczenie - ustalane według nowych tabel średniego dalszego trwania życia GUS. Skorzystają też ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, ale na emeryturę nie przeszli. ZUS szacuje, że do marca 2022 roku wyższe świadczenie przyznane zostaną 364 tys. osób,

07.09.2021

ZUS: Przeliczenie czerwcowych emerytur bez wniosku i z korzyścią dla emeryta

Domowe finanse Emerytury i renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym roku. Oznacza to, że osoby te nie będą musiały składać żadnego wniosku – przypomina ZUS. Nie wszyscy jednak emeryci otrzymają świadczenia na korzystniejszych zasadach. Zyskają tylko ci, którym świadczenia zostały przyznane po 31 maja 2021 r.

06.09.2021

Rząd chce uregulować zbiegi tytułów do ubezpieczeń rolników

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Resort rolnictwa pracuje nad przepisami, które mają usunąć mankamenty ubezpieczeń społecznych rolników. Zapowiedź regulacji jest na tyle enigmatyczna, że nie wiadomo, czy rząd chce tylko uregulować świadczenia tzw. dwuzawodowców, czyli rolników ubezpieczonych w KRUS i w ZUS, czy także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy płacą KRUS

01.09.2021

Sąd okręgowy pyta, czy może pominąć przepis ustawy niezgodny z Konstytucją

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Do Izby Pracy Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie, które dotyczy wygaśnięcia stosunku pracy w służbie zagranicznej z powodu przyznania się pracownika do współpracy ze służbami bezpieczeństwa państwa. Sąd chce wiedzieć, czy może pominąć przepis ustawy, jeśli uzna, że jest on niezgodny z Konstytucją RP, gdy przepis ten przestał obowiązywać.

01.09.2021

SN: Mniejsza nagroda roczna funkcjonariuszy w 2018 r.

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Brak przepisu przejściowego przy wprowadzaniu ustawy w życie nie zamyka pola interpretacji. Ustanie obowiązku składkowego na ubezpieczenie społeczne pracownika nie oznacza utraty obowiązku płacenia składek od nagrody rocznej, gdy funkcjonariusz Urzędu Celnego był zawodowo aktywny - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższegp z 26 sierpnia br.

31.08.2021

RPO pyta o reformę systemu orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności

Pomoc społeczna Emerytury i renty

W Polsce jest sześć systemów orzekania o niepełnosprawności: cztery w sprawie uprawnień do świadczeń rentowych, piąty - stopnia niepełnosprawności, a szósty – kształcenia specjalnego. Oznacza to konieczność badań obywateli przez różne zespoły orzecznicze, co w przypadku osób chorych wiąże się z dużymi utrudnieniami, zwłaszcza w pandemii.

30.08.2021

Emeryci i renciści od września powinni uważać na zarobki

Domowe finanse Emerytury i renty

Ważna informacja dla rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od 1 września zmieniają się graniczne kwoty przychodu mające wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury bądź renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Limity będą niższe niż obecnie.

30.08.2021

Funkcjonariusze uczestniczący w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych mają trudności z podwyższeniem emerytury

Emerytury i renty

Funkcjonariusze mają problem z podwyższeniem emerytury, gdy pełnili służbę w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. Bo sprawy, w których uczestniczyli, są po pewnym czasie brakowane/niszczone, co uniemożliwia wykazanie tego okresu jako szczególnie zagrażającego zdrowiu i życiu. Według RPO, akta osobowe funkcjonariusza powinny zawierać informacje

27.08.2021

Jak poznać wysokość przyszłej emerytury?

Domowe finanse Emerytury i renty

Wiele osób, które są już blisko wieku emerytalnego niejednokrotnie zadają sobie pytanie o wysokość swojego przyszłego świadczenia. Chcą wiedzieć, czy kwota przyszłej emerytury będzie wystarczała im na życie na emeryturze. Przyszli emeryci, zanim jednak podejmą decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej, mogą sprawdzić jej wysokość.

26.08.2021

MF: W 2022 r. emerytury i renty będą waloryzowane wskaźnikiem 104,89 proc.

Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2022 rok zapisany został wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w wysokości 104,89 proc., a waloryzacja zaplanowana jest na 1 marca 2022 roku – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Sebastian Skuza, wiceminister finansów. Zaplanowana została także podwyżka funduszu płac w państwowej sferze budżetowej.

24.08.2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych i skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – takie m.in. rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którą podpisał Prezydent RP. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale z licznymi wyjątkami.

24.08.2021

ZUS: Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS

Domowe finanse Emerytury i renty

Emeryci składają do ZUS wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Większość z tych wniosków nie ma żadnych podstaw i poskutkuje odmową przeliczenia emerytury - twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I przypomina, że przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach.

18.08.2021

NSA: Zwrot nienależnego zasiłku dla bezrobotnych nie jest uzależniony od pouczenia

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Bezrobotna nabyła prawo do renty, więc organ zażądał zwrotu wypłaconego zasiłku, ponieważ uznał, że świadczenie to zostało nienależnie pobrane. Kobieta broniła się wskazując, że nie miała świadomości, że pieniądze jej nie przysługują. Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał jej racji. Wskazał na wykładnię językową i systemową ustawy,

16.08.2021

Osoby w wieku 55+ nie powinny pochopnie rezygnować z PPK

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Zasada automatycznego zapisu oznacza, że pracodawca zapisuje do PPK pracowników, którzy są między 18 a 55 rokiem życia, bez pytania ich nawet o zgodę. W przypadku pracownika mającego ukończone 55 lat, zapisanie do PPK odbywa się na jego wniosek, złożony pracodawcy. Gromadzenie środków w tym programie nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury.

06.08.2021

WSA: Zawieszenie emerytury wystarczy, by pobierać świadczenie pielęgnacyjne

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty

Nie można jednocześnie pobierać emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki. Dlatego osoba, która spełnia warunki do przyznania tego świadczenia i chce je otrzymać, powinna złożyć wniosek o zawieszenie prawa do emerytury. Będzie to skutkować wstrzymaniem jej wypłaty, a więc wyeliminowaniem negatywnej przesłanki. Organ powinien informować o istnieniu takiej możliwości. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

31.07.2021

Poradnik ZUS: Renta rodzinna dla maturzysty i studenta na okres wakacji

Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty

Maturzyści, którzy wybierają się na studia, albo studenci czy słuchacze, którzy skończyli jeden kierunek studiów i zaczynają drugi, mogą otrzymywać rentę rodzinną także w wakacje, jeśli spełnią określone warunki – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do takiej renty ma także student, któremu uczelnia udzieliła urlopu dziekańskiego.

29.07.2021

RPO interweniuje w sprawie osób, które wpadły w pułapkę rentową

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od osób pobierających rentę socjalną Zakład Ubezpieczeń Społecznych żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Chodzi o sytuacje, gdy przekraczają oni dopuszczalną kwotę przychodu, wynoszącego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. RPO wystąpił o stanowisko w sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

27.07.2021

Nowy pracodawca nie może wdrożyć PPE zamiast PPK

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego nie zwolni z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym i umowy o prowadzenie PPK podmiotu zatrudniającego, który uzyskał ten status dopiero w 2021 roku i w związku z tym wdraża program PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych, a nie przejściowych.

23.07.2021

Renta dla bliskich ofiar wypadku nie uwalnia ubezpieczyciela od odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna

Po wypadkach komunikacyjnych ubezpieczyciel, w którym polisę OC miał sprawca, ma obowiązek pełnej naprawy szkody. Jeśli wypadek został wyrządzony pod wpływem alkoholu, zażąda od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania. A o możliwości uwzględniania przy jego ustalaniu świadczeń z renty specjalnej, będą decydowały przesłanki i cel przyznania takiej renty.

22.07.2021